Gastrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Temaleder: Fedmekirurgi

  Hvorfor gjør man fedmekirurgi? Mange mener man bør kunne håndtere egen vekt på annen måte. Risstad og Jakobsen gir i sitt innlegg i dette nummeret av Kirurgen betraktninger omkring dette. Omtalen av endringene i høyde i nyere tid er interessant i forhold til årsaker også til fedme. Forklaringsmodeller som kun inkluderer energiinntak og forbruk kombinert med […]

  Les mer

 • Posted in:

  LAPCONOR – et utdanningsprogram for standardisering av laparoskopisk behandling av pasienter med kreft i tykk og endetarm

  Bakgrunn Flere større randomiserte studier har vist at laparoskopisk kirurgi for tykktarm-  og endetarmskreft gir kortere sykehusopphold samt raskere og enklere rekonvalesens sammenlignet med åpen kirurgi. Studier viser også at laparoskopisk kirurgi ikke gir dårligere onkologiske langtidsresultater enn åpen kirurgi.1,2 Britiske retningslinjer anbefaler fra 2006 laparoskopisk reseksjon som et alternativ til åpen reseksjon hos pasienter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Norsk Register for Gastrokirurgi – NoRGast – et nasjonalt kvalitetsregister laget av og for gastrokirurger

  Kravet til å kunne rapportere sentrale kvalitetsparametre for den aktiviteten vi driver er raskt økende. Alle vil vite, og med rette: Myndigheter i direktorat og helseforetak, ledere i alle posisjoner, presse og interesseorganisasjoner, pasienter og kollegaer. Vi kan ikke lenger forvente å drive virksomhet uten at våre resultater vurderes av andre. Det handler ikke om […]

  Les mer

 • Posted in:

  Radiofrekvensablasjon av leversvulster

  Innledning RF av levertumores er et relativt skånsomt og leverparenkymsparende behandlings-alternativ hos selekterte pasienter hvor kirurgisk behandling av ulike grunner ikke er ønskelig. Om en pasient egner seg for RF avhenger av antall tumores, og størrelse og lokalisasjon av tumor. Prosedyren kan utføres perkutant eller åpent, og kan også kombineres med reseksjon. Hovedutfordringen ved RF […]

  Les mer

 • Posted in:

  Transarteriell behandling av leversvulster – kjemoembolisering og radioembolisering

  Kjemoembolisering  I engelskspråklig litteratur omtales kjemoembolisering som ”transarterial chemoembolization” – TACE. Målet med behandlingen er å kombinere tumoriskemi med en høy konsentrasjon av cellegift i svulst. Den tradisjonelle metoden (ofte betegnet som ”conventional TACE” – cTACE) består i selektiv injeksjon av en emulsjon av oljeholdig kontrastmiddel med høy viskositet og kjemoterapeutikum, f.eks. mitomycin eller doxorubicin. Deretter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Volumekspanderende behandling ved liten fremtidig leverrest

  Portveneembolisering Portveneembolisering (PVE) ble førstegang utført i Japan i 1982 av Makuuchi og kollegaer.1 Pasienten hadde cholangiocarsinom og utvidet leverreseksjon var nødvendig av hensyn til radikalitet. Det estimerte volumet av fremtidig leverrest var lite, som medførte sannsynlighet for leversvikt og død i det postoperative forløpet. Løsningen var å embolisere høyre portvenegren, som i løpet av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Levertransplantasjon ved hepatocellulært karsinom og kolorektale levermetastaser

  5-års overlevelse etter levertransplantasjon for ikke-maligne årsaker ligger i størrelsesorden 70-80 %. Donorlevere er en begrenset ressurs, og det særegne for levertransplantasjon som behandlingsform for kreft er at man både må selekter pasienter som har nytte av inngrepet onkologisk og samtidig sikre at donororganene blir benyttet på en best mulig måte. I Norge har en […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av ikke-kolorektale og ikke-nevroendokrine levermetastaser

  Introduksjon Tryggere leverkirurgi, nye kirurgiske strategier1 og bedre onkologisk sykdomskontroll kan rettferdiggjøre en revurdering av gevinsten av leverreseksjon hos pasienter med ikke-kolorektale levermetastaser. Holdninger til reseksjon av ikke-kolorektale levermetastaser stammer ofte fra en tid før onkokirurgiske prinsipper var innført.2 I dette ligger at behandlingen planlegges multidisiplinært med det formål å bedre forstå den underliggende tumorbiologien […]

  Les mer