Gastrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Treffsikkerhet ved MR-staging

  T-stadium Høyoppløst MR er den metoden som har høyest treffsikkerhet ved staging av avansert tumorstadium. Dedikert endoluminal ultralyd (EUS) i øvede hender har best treffsikkerhet ved lavtsittende og små tumores for differensiering av T1/2 og T2/3. Den store europeiske multisenterstudien av MERCURY-gruppen [2,3,4] viste at MR er en presis metode med veldig god korrelasjon mellom […]

  Les mer

 • Posted in:

  Diagnostikk og stadievurdering ved cancer recti

  Utredningen tar sikte på å stille korrekt diagnose og avklare sykdommens stadium – det vil si kartlegge lokoregional utbredelse og om det er tegn til fjernmetastaser. Utredningen skal munne ut i en konklusjon om klinisk stadium (cTNM), og på det grunnlaget kan man vurdere behandlingsstrategien i multidisiplinært møte. I denne artikkelen presenteres noen viktige momenter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Improvement of care for patients with pancreatic and periampullary tumours with particular focus on the role of Surgery

  Sammendrag Pancreas cancer er fremdeles resistent mot kjemoterapi i betydelig grad. Kirurgi er derfor den eneste behandling med kurativt potensiale, men det har rådet restriktive holdninger både til omfattende primærkirurgi (eksempelvis rekonstruksjon av mesenterialkar), og til kirurgisk behandling av residiv.  Nytteverdien av terapeutiske intervensjoner, målt som levetidsforlengelse, har ikke vært så stor som man kunne […]

  Les mer

 • Posted in:

  Diafragmahernier hos voksne

  Vanligvis foreligger en posterolateral defekt i diafragma uten brokksekk, et såkalt Bochdalek brokk (1). Dette ble beskrevet første gang i 1848 hos nyfødte med respirasjonssvikt. Som regel oppdages disse brokkene i spedbarnsalder pga. lungesymptomer. I sjeldne tilfeller er de ikke symptomgivende initialt og gir symptomer først i voksen alder, da oftest i form av abdominale […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av akutt venstresidig colonobstruksjon.

  Metoden ble populær mange steder, og en rekke publikasjoner fra enkeltsykehus rapporterte gode resultater. I senere tid er det publisert resultater som kan tyde på at stenting medfører komplikasjoner som kan tenkes å gi dårlig onkologisk resultat, og metoden er nå kontroversiell, også i Norge (1). I denne artikkelen skal jeg forsøke å oppsummere kunnskapsgrunnlaget […]

  Les mer

 • Posted in:

  Neoadjuvant og adjuvant kjemoterapi

  Adjuvant behandling Det foreligger to randomiserte studier med adjuvant 5-FU/leukovorin etter gjennomført R0 reseksjon. Pasientene skulle ikke ha tegn til ekstrahepatisk sykdom. Den første studien (Portier 2006) inkluderte 171 pasienter med median oppfølging 87 mnd. Bare pasienter med ECOG grad 0-1 ble inkludert. Pasienter med lokalt tilbakefall av CRC ble ekskludert fra studien. Det samme […]

  Les mer

 • Posted in:

  Tykktarmskreft og patologi

  Kirurgens ansvar Preparatet bør være klippet opp frem til, men ikke gjennom, tumorområdet og vaskes godt før det legges i en fikseringsvæske (1). Deretter sendes det til patologisk avdeling, og en informativ remisse bør foreligge. Kirurgens beskrivelse av det native preparatet er viktig ettersom fiksering kan medføre skrumpning og vridning av preparatet som kan gjøre […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av levermetastaser fra koloncancer (LM)

  Reseksjonsraten for LM har vært økende de siste årene. Fra å ligge på 5-10 % er tallet nå trolig nærmere 20 %. Hovedårsakene er neoadjuvant kjemoterapi, leversparende kirurgi og systematisk oppfølging av pasienter med kolorektalkreft.  I Norge opereres det mellom 400 og 450 pasienter hvert år for LM. Tallet har de siste årene vært økende.  […]

  Les mer