Gastrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Fig. 1 Pasient i mageleie for ­thorakoskopisk øsofagusreseksjon

  Posted in:

  Kirurgi for kreft i spiserøret

  Kirurgi for kreft i spiserøret utføres vanligvis ved tilgang både i thorax og i buken. Risiko for komplika­sjoner er høy, men prosedyrerelatert mortalitet er redusert i senere år. Forekomsten av anastomose­lekkasjer er større enn etter andre gastrointestinale inngrep. Minimalt invasive metoder benyttes i økende omfang og robotkirurgi er tatt i bruk ved flere sentre internasjonalt. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Neoadjuvant behandling ved cancer øsofagi

  Kirurgi alene er ikke en standardbehandling for lokalavansert cancer øsofagi (cT2–T4 eller cN1-3 M0), siden en fullstendig (R0) tumorreseksjon ikke kan oppnås i ca. 30 % (T3) til 50 % (T4) tilfeller (1). I tillegg, og selv etter R0 reseksjon, overskrider langtidsoverlevelsen sjeldent mer enn 20 %. Meta-analyser viste at preoperativ behandling (kjemoterapi eller kjemo- […]

  Les mer

 • 2 FDG PET/CT som viser opptak i lavt differensiert karsinom i øsofagus og regional ­lymfeknutemetastase like inferiort for tumoren (pilhode).

  Posted in:

  Radiologisk utredning av øsofaguscancer

  Formålet med radiologisk utredning av øsofaguscancer er å mest mulig nøyaktig vurdere operabilitet, ­peroperativ staging, og senere vurdering av behandlingseffekt. Utredning utføres med CT, og med ­­forskjellig protokoll avhengig av hvor i øsofagus tumor sitter. Utredning med CT Cathrine Johansen. cathrine.johansen@ous-hf.no. Klinikk for radiologi og nukleærmedisin OUS Ullevål Primærtumor beskrives med utseende, bredde og kraniokaudal utstrekning […]

  Les mer

 • Figur 1. Forekomst (insidensrater)av spiserørskreft fordelt på plateepitel- og adenocarcinom for menn og kvinner i perioden 1980-2016 (figur fra Krefregisterets årsrapport (2))

  Posted in:

  Spiserørskreft – Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse

  Epidemiologi Spiserørskreft er en alvorlig kreftform med fatalt utfall i de fleste tilfeller. Sykdommen affiserer 450 000 mennesker på verdensbasis. Insidensen øker (1), og spiserørskreft er i dag den 8. mest vanlige kreftform. Sykdommen deles inn i to undergrupper: plateepitelkarsinom og adenokarsinom. Plateepitelkarsinomet utvikler seg fra den plateepitelkledde slimhinnen i spiserøret, mens adenocarsinomet synes å […]

  Les mer

 • Figur 1. Parks klassifisering av fistler

  Posted in:

  Behandling av perianale Crohnfistler

  30 % av Crohnspasienter utvikler perianale fistler. Disse behandlesakutt med incisjon og drenasje, på lik linje med vanlige perianale abscesser. Hvis ikke abscessen forsvinner etter drenasje utvikler den seg til en perianal fistel. Fistelen fører til sekresjon, smerte og ubehag for pasienten. Ved etablert fistel er det nødvendig med kartlegging av fistelens omfang, spesielt med […]

  Les mer

 • Figur 1. Den kontinente ileostomi

  Posted in:

  Den kontinente ileostomi – fremdeles en god løsning for mange pasienter

  Kocks kontinente ileostomi (KI) vant raskt gjenklang i Europa utover Sverige, særlig i USA og Canada. Det viste seg imidlertid at kontinens mekanismen (nippelen) i mange tilfeller foldet seg ut igjen – kalt nippelglidning. Nippelglidning krevde operative revisjoner og ble et ankepunkt. På slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet fant Bekkenreservoaret (Ileal pouch anal […]

  Les mer

 • Figur 2: Compliance (Delta V/ Delta P) i gode og dårlige og J og K pasienter. Forskjell i compliance mellom gode og dårlige reservoarer er signifikant mellom 8 og 12 mmHg (p=0.028) og mellom 28-32 mmHg (p=0.038).

  Posted in:

  Funksjonelt resultat etter bekken reservoarkirurgi – fysiologiske forskjeller som påvirker reservoarfunksjonen.

  Introduksjon: Hos pasienter med behandlingsrefraktær ulcerøs kolitt, er bekkenreservoarkirurgi den foretrukne behandlingen2. Operasjonen har lav mortalitet, men er forbundet med en relativt høy postoperativ komplikasjonsrate. Septiske bekkenkomplikasjoner er blant de mest alvorlige komplikasjonene fordi de kan føre til dårlig funksjon eller svikt. Én nylig metaanalyse som inkluderte 14966 pasienter fordelt på 53 studier, angir en […]

  Les mer

 • Figur 1: Tre operasjoner; først colektomi med iliostomi. Deretter rektum reseksjon med reservoar anleggelse, vanligvis etter 4-6 måneder, Til slutt lukning av iliostomi etter ytterligere 2-3 måneder.

  Posted in:

  Kirurgiske aspekter ved bekkenreservoar

  Før 1950-årene ble kirurgi for ulcerøs kolitt kun gjort hos alvorlig syke pasienter, og mortaliteten var tilsvarende høy.  Det var først etter at Truelove og Witts publiserte sine  arbeider med tidlig kirurgisk intervensjon på dag tre hos pasienter som ikke responderte på steroider,  at mortaliteten falt til rundt 5 % [1]. Proktokolektomi med ileostomi var […]

  Les mer