Gastrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av ikke-kolorektale og ikke-nevroendokrine levermetastaser

  Introduksjon Tryggere leverkirurgi, nye kirurgiske strategier1 og bedre onkologisk sykdomskontroll kan rettferdiggjøre en revurdering av gevinsten av leverreseksjon hos pasienter med ikke-kolorektale levermetastaser. Holdninger til reseksjon av ikke-kolorektale levermetastaser stammer ofte fra en tid før onkokirurgiske prinsipper var innført.2 I dette ligger at behandlingen planlegges multidisiplinært med det formål å bedre forstå den underliggende tumorbiologien […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av kolorektale levermetastaser

  Diagnostikk  Preoperativ bildediagnostikk innbefatter CT, MR og ultralyd med kontrast. De fleste pasienter får stilt diagnosen ved CT abdomen. Ved utredning av levermetastaser bør trefase-CT gjøres. Videre utredning bør være MR med leverspesifikt kontrastmiddel. Det er per i dag den mest sensitive undersøkelsen for påvisning av levermetastaser (3). En god CT-undersøkelse er nødvendig for operasjonsplanlegging.   […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av hepatocellulært karsinom

  Bakgrunn Med kirurgisk behandling av hepatocellulært karsinom menes i denne sammenheng enhver invasiv terapi som har som formål å fjerne eller destruere alt viabelt svulstvev i leveren. Dette inkluderer i videste forstand både intervensjonsbehandling med radiofrekvensablasjon (RFA) og mikrobølgeablasjon (microwave ablation, MWA), all reseksjonskirurgi (åpen eller laparoskopisk) samt levertransplantasjon.  I dette kapittelet omtales kun reseksjonskirurgien […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Multimodal behandling av leversvulster

  Etableringen av Helse Sør-Øst med vel halve Norges befolkning, har gjort Oslo universitetssykehus til en stor aktør innenfor dette feltet. Det er en posisjon som må forvaltes med klokskap. Vi ønsker å bidra til å gjøre våre gode samarbeidspartnere ved de andre sykehusene best mulig og tilby hjelp der det er ønskelig.  Virksomheten innen HPB-kirurgi […]

  Les mer

 • Posted in:

  Palliativ behandling ved cancer recti

  Klinisk tilnærming til palliativ behandling Om lag 20 % av alle nydiagnostiserte pasienter med cancer recti har metastasert sykdom, og ca 30-40 % av pasienter som behandles med kurativ intensjon opplever residiv eller metastaser (2). Mens flere pasienter enn før kan få tilbud om metastasekirurgi med kurativt potensiale, vil likevel halvparten av pasienter med cancer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av levermetastaser

  Introduksjon Foruten lokale og regionale lymfeknutemetastaser, er fjernmetastaser til lever den vanligste form for spredning av maligne svulster utgående fra endetarmen. Mer enn halvparten av pasienter med rectumcancer har metastaser på diagnosetidspunktet. Av disse vil ca 25 % ha isolerte levermetastaser og derfor være aktuelle for kartlegging med tanke på antatt kurativ reseksjon. En ytterligere stor […]

  Les mer

 • Posted in:

  Patologisk vurdering ved rektumcancer

  Anatomi I Norge defineres rektum som tarmavsnittet mellom linea dentata og nivå 15 cm over analåpningen målt på stivt skop (1). Øvre tredjedel av rektum ligger intraabdominalt og er dekket av peritoneum i fremre og laterale del, mens bakre del ligger retroperitonealt. Midtre og nedre del av rektum ligger i sin helhet ekstraperitonealt. Det er […]

  Les mer

 • Posted in:

  PET/CT – nytteverdi ved cancer recti?

  Primærutredning PET/CT har ifølge dagens retningslinjer ikke rutinemessig plass i primærutredningen av CR. Undersøkelsen vurderes når annen billeddiagnostikk gir mistanke om utbredt sykdom (1-3). Videre er PET/CT indisert når CT og/eller MR har påvist metastaser og metastasekirurgi er aktuelt. I de tilfeller hvor kliniker vurderer risikoen for residiv som høy, kan det diskuteres om det […]

  Les mer