Bryst- og endokrinkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Operasjonsindikasjon for binyretumores

  Innledning Operasjonsindikasjon for binyretumores har endret seg mye i løpet av siste 20 år. Fra å dreie seg om størrelse, kontroll og vekst, har CT-diagnostikken utviklet seg ytterliege med tanke på å skille mellom hva som må opereres og ikke. Økende bruk av røntgendiagnostikk medfører funn av flere incidentalom, og de fleste lesere av Kirurgen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Standard for diagnostikk av knuter i thyreoidea

  Prevalensen av knuter i thyreoidea er 40 – 50 % i den voksne befolkningen. Det store flertallet er naturligvis benigne knuter, selv om insidensen av thyreoideacancer har økt med opp til 40 % i Norge de siste fem årene (1). Vi antar at mye av veksten i cancerinsidensen kan tilskrives bedret diagnostikk, selv om man […]

  Les mer

 • Posted in:

  Parathyreoidea-fluorescens – nødvendig verktøy for endokrinkirurgi?

  Permanent hypoparathyreoidisme er den hyppigste komplikasjonen til thyreoideakirurgi og rammer mellom 5 og 10 % av de som gjennomgår total thyreoidektomi. Raten ser ut til å være like høy for benign kirurgi som for cancerkirurgi og komplikasjonen er assosiert med økt mortalitet (1). Dette, sammen med erkjennelsen av at det kan være vanskelig å finne […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hypoparathyreoidisme etter thyreoideakirurgi

  Basert på tall fra kreftregisteret og operasjonsaktivitet i Helse Vest fra 2018 kan man estimere at antall totale thyreoidectomier som utføres i Norge per år er cirka 600. Hypoparathyreoidisme (hypoPT) med hypokalsemi er vanligste komplikasjon ved bilateral thyreoideakirurgi (1). En stor metaanalyse har vist at median insidens av forbigående og permanent hypoPT etter total thyreoidectomi […]

  Les mer

 • Posted in:

  EUROCRINE

  Eurocrine startet som et EU helseprosjekt (2013 – 2016) som skulle opprette en europeisk database for sjeldne endokrine tumores. Målet var å redusere morbiditet og mortalitet ved parathyroideacancer, anaplastisk og medullær thyroideacancer, binyrecancer, malignt feokromocytom, paragangliom og neuroendokrine tumores i gastrointestinalkanalen (GI). Selv om hovedmålet for registeret var å samle data på disse sjeldne diagnosene, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Skade på nervus laryngeus recurrens

  Innledning Skade på nervus laryngeus recurrens (NLR) med postoperativ stemmebåndslammelse er fremdeles en vesentlig komplikasjon ved endokrin halskirurgi (1). Intraoperativ visualisering av NLR er stadig gull standarden for å redusere skade på NLR ved thyreoidea kirurgi (2, 3). Før innføring av intraoperativ nervemonitorering (IONM), manglet man pålitelig informasjonen om nervens funksjonstilstand idet også en makroskopisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  MEDULLÆRT THYREOIDEACARCINOM – EN GJENNOMGANG

  HISTORIKK TC ble først beskrevet av Hazard et al i 1959 (10), MEN2A av Steiner et al (11) i 1968 og MEN2B i 1978 av Carney et al (12).  Sammenhengen mellom klinisk beskrevet MEN og kimbanemutasjon i RET-protoonkogenet ble først kjent i 1993 (4). Genetisk testing ble da en standardisert del av utredningen ved MTC […]

  Les mer