Thoraxkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  HEART TEAM – HVA ER DET OG HAR DET NOE FOR SEG?

  Hvis man googler «Heart Team» får man mer enn 2,8 billioner treff, og «Heart Team decision in daily clinical practice» gir 150 millioner treff. Er dette bare et begrep? Bakgrunnen og viktigheten av å ha et funksjonelt Heart Team vil her bli diskutert. INNLEDNING Etter som medisinen har utviklet seg og fagområder glir inn i […]

  Les mer

 • Posted in:

  HJERTEKIRURGI

  Hjertekirurgien har hatt en rivende utvikling de siste 70 årene. I 1953 utførte Gibbon den første hjerteoperasjon støttet av hjerte­lungemaskin. Siden har det vært en kraf-tig økning i hjertekirurgiske inngrep, koronarkirurgien var på topp rundt 2004, klaffekirurgien rundt 2013. Se Fig 1-6, alle fra Hjertekirurgi-registeret.             Den første PCI ble […]

  Les mer

 • Posted in:

  PNEUMOTHORAX – EN KORT OVERSIKT OG KLINISK GUIDE FOR BEHANDLING

  DEFINISJON OG KLASSIFIKASJON Pneumothorax er en tilstand defi nert som luft i pleura-hulen. Første gang beskrevet av Jean Marc Gaspard Itard i 1803 (1), tett etterfulgt av René Laennec som i 1819 rede-gjorde for kliniske funn og sammenhengen mellom pneu-mothorax, emfysematøse lunger og bullae (2). Det fi nnes ingen sikre tall for forekomsten av pneumothorax […]

  Les mer

 • Posted in:

  THORAXDEFORMITETER – DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING

  BAKGRUNN Traktbryst, pectus (gresk for bryst) excavatum (gresk for utgravd), er en deformitet der sternum ligger lenger dorsalt enn det normale (figur 1). Presentasjonen varierer og kan medføre impresjon og sideforskyving av mediastinale struk-turer. Pectus carinatum (fuglebryst) derimot er en lidelse hvor sternum er lenger anteriort enn det normale. Også her kan sideforskyving og asymmetri […]

  Les mer

 • Posted in:

  SKADER I BRYSTKASSEN; POTENSIELT LIVSTRUENDE, MEN INITIALBEHANDLINGEN ER OFTEST ENKEL

  THORAXSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Ved vårt traumesenter ser vi thoraxskader daglig. Alvorlighetsgraden varierer, men som ellers i traumatologien, er det viktig å behandle alle pasienter standardisert. Det tas ingen snarveier. Man følger ABCDE-algoritmen slik at ikke noe overses. Ikke bare er det pinlig hvis pasienten kollaberer på grunn av en oversett miltskade, men det kan […]

  Les mer

 • Posted in:

  BEHANDLING AV LUNGEABSCESSER OG EMPYEM

  Det er lungemedisinsk avdeling som tar hånd om disse pasientene, og som hovedregel behandles lungeabscess med antibiotika mens ved empyem skal det suppleres med drenering og kirurgi. Kommer man tidlig til kan dren innlagt ved hjelp av ultralyd eller CT være tilstrekkelig. Installasjon av fibrinolytisk medikament gjennom drenet benyttes ofte selv om det ikke godt […]

  Les mer

 • Posted in:

  ROBOTASSISTERT THORAXKIRURGI (RATS)

  Den kirurgiske roboten DaVinci® fra Intuitive Surgical har vært i bruk siden 1998. Vi ser nå en økende anvendelse av robotassistanse i thoraxkirurgi. Det første robotsystemet ved Akershus universitetsykehus ble levert i 2018 og ble først tatt i bruk av urologisk avdeling. Forholdene lå derfor til rette for at kar-/thoraxkirurgisk avdeling kunne etablere et RATS-tilbud […]

  Les mer

 • Posted in:

  LYMFEKNUTEHÅNDTERING VED KIRURGI FOR PRIMÆR LUNGEKREFT, EN TEORETISK OG PRAKTISK TILNÆRMING

  Omfanget av lymfeknutedisseksjon ved kirurgi for primær lungekreft har vært et diskusjonstema de siste årene. Fra kun å hente ut malignitetsssupekte lymfeknuter har det de senere år blitt økende evidens for at en bloc disseksjon av lymfeknutestasjoner medfører bedre stadieinndeling og overlevelse. Å presist fastslå utbredelsen av malign sykdom er avgjørende for å planlegge riktig […]

  Les mer