Transplantasjon

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Figur 2: Illustrasjon av prosedyren fra isolering av øyer fra pankreas donororgan til intraportal infusjon av øyene i resipient med T1D.

  Posted in:

  Transplantasjon av insulin­produserende celler for alvorlig type 1 diabetes

  Bakgrunn og historikk Type 1 diabetes (T1D) er en kronisk sykdom karakterisert av en autoimmun destruksjon av de insulinproduserende cellene i de Langehanske øyer i pankreas, som uten behandling resulterer i hyperglykemi, diab­etisk ketoacidose og i verste tilfelle død. I løpet av de siste tretti årene har øycelle­transplantasjon gått fra å være en relativt sjelden […]

  Les mer

 • Figur 3. De fire æraene. I æra I ble det brukt segmentpancreas. Fra æra II ble helorgan pancreas med duodenalsegment brukt, her koblet mot blæren. I æra III koblet man ­duodenalsegmentet på jejunum og i i æra IV blir det koblet mot nativ duodenum.

  Posted in:

  Pancreastransplantasjon i Norge

  Historikk og bakgrunn Det er per medio april 2017 utført 441 pancreastransplantasjoner (PTx) ved Rikshospitalet. Lenge var det årlige antallet rundt 10-15, men siden 2010 har volumet doblet seg til ca 30 PTx per år (Figur 1). Det tilsvarer rundt 6,0 PTx per million innbyggere, hvilket er langt over neste land på statistikken, Storbritannia, med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyretransplantasjon hos barn

  Bakgrunn Siden 1.januar 2012 og frem til og med 1.mai 2017 er det utført 49 nyretransplantasjoner (NTx) hos barn (definert som under 18 år på transplantasjonstidspunktet) her til lands. Det er rundt 9 pediatriske NTx per år. Av disse 49 pasientene var 26 under 10 år og veide under 22kg.  Elleve av disse var under […]

  Les mer

 • Bilde 2. Typisk plassering av nyregraft i fossa illiaca: Venstre nyre: arterieanastomose mot A. illiaca externa. Høyre nyre med cavaplastikk som forlengelse av venen, arterieanastomose mot A. illiaca interna

  Posted in:

  Nyretransplantasjon – kirurgiske aspekter

  Historikk Den første nyretransplantasjonen i Skandinavia, og dermed også Norge, ble utført på Rikshospitalet i 1956 av professor Eivind Efskind. Dette var en ABO-uforlikelig transplantasjon med nyre fra levende giver, hvor man benyttet helkroppsbestråling som immunsuppressiv behandling. I de første årene var resultatene svært dårlige med pasientoverlevelse målt i uker. I 1962 utførte man den […]

  Les mer

 • Figur 3. Ved å benytte en veno-venøs bypasskrets blir veneblodet fra underkroppen og mesenterialgebetet bypasset forbi leveren og sendt tilbake i sirkulasjonen via vena cava superior eller sentral halsvene. Man unngår dermed betydelig stuvning og potensielt uheldige hemodynamiske effekter ved avklemming av vena cava ovenfor og nedenfor lever. Figuren viser et separat kateter lagt inn i vena porta, ofte anlegges i stedet en portocaval shunt for å unngå komplikasjoner knyttet til å legge inn kanyle i porta.

  Posted in:

  Levertransplantasjon – Indikasjoner, kirurgisk teknikk og resultater

  Thomas E. Starzl og medarbeiderne i ­Denver, USA gjennomførte den første levertransplansjonen på menneske i 1963. Dette var et barn med biliær atresi som blødde i hjel på bordet. Det ble det påfølgende året gjennomført 6 levertransplantasjoner i Denver, Paris og Boston. Resultatene var nedslående og lengste pasientoverlevelse var 22 dager hvilket medførte at transplantasjonsmiljøet […]

  Les mer

 • Bilde 1

  Posted in:

  Autotransplantasjon av nyre

  Innledning Autotransplantasjon av nyre er et behandlings­alternativ for en rekke tilstander hvor bevaring av effektivt nyreparenchym er viktig. Nyrecancer, retroperitoneal fibrose, ureterskade og steinsykdom er diagnoser hvor autotransplantasjon kan være indisert. Den hyppigste indikasjonen er likevel nyrearterieaneurisme. Den første autotransplantasjonen av nyre ble gjort av James Hardy og medarbeidere allerede i 1963. Det norske transplantasjonsmiljøet […]

  Les mer

 • Figur 1. Donorlaparotomi og sternotomi.

  Posted in:

  Multiorganuttak

  Logistikk Organuttak er en komplisert multidisiplinær prosedyre som krever god kommunikasjon og koordinasjon fra alle involverte parter. Når et lokalsykehus har identifisert en potensiell donor, kontaktes transplantasjonskoordinator ved Rikshospitalet. Tidligere sykehistorie, status presens, alder og organfunksjon vurderes nøye før lokalsykehuset (oftest anestesilegen på intensivavdelingen) går videre med samtale med pårørende og eventuell ytterligere utredning med […]

  Les mer

 • Figur 1. Prinsipp for cDCD med ECMO krets. (J Trauma 2005, med tillatelse fra Wolters Kluwer Health)

  Posted in:

  Trender innen organdonasjon – utvidede donorkriterier, DCD og maskinperfusjon

  Introduksjon: Med tiden har nyretransplantasjon blitt den beste behandlingen for terminal nyresykdom og levertransplantasjon den eneste behandlingen for terminal leversvikt. Organdonasjon og transplantasjon er livreddende prosedyrer som i tillegg gir store samfunns-økonomiske besparelser. Prisen for denne suksessen er imidlertid at det er stor diskrepans mellom behovet for transplantasjon og antall tilgjengelige organer. I 2016 døde […]

  Les mer