Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Antibiotikaprofylakse ved traumatisk CSF lekkasje

Ekstern lekkasje av cerebrospinalvæske (CSF) i forløpet etter hodeskade indikerer skade med fokal kontinuitet på arachnoidea mater, dura mater, skalle og hud eller slimhinne. CSF følger trykkgradient og danner en fistel som representerer kommunikasjon mellom CNS og hud og/eller slimhinne. Dette gir potensiale for eksponering av mikrober og infeksjon i hjernehinner og intrakranielle neurale strukturer.

CSF lekkasje oppstår hos 2-3% av alle signifikante hodeskader. Ved påvist fraktur i skallebasis er risikoen for CSF lekkasje 10-30% (1). Insidens for meningitt ved CSF lekkasje er 5-10% (2). Mortalitet ved CSF fistel assosiert meningitt er 10%(3).

Aktuelle agens domineres av luftveisflora med Streptococcus pneomoniae og Haemophilus influenza som de vanligste.

Profylaktisk antibiotikabehandling kan i lys av de ovenstående momenter med signifikant infeksjonsrate og mortalitet, samt høy hyppighet av relativt sensitive mikrober, virke nærliggende, og har historisk sett vært anbefalt i behandlingsprotokoller.

Brain Trauma Foundation anbefaler per nå ikke å gi profylaktisk antibiotika ved traumatisk CSF lekkasje. Dette med støtte i en metaanalyse (4) som ikke finner klinisk gevinst ved slik praksis. Intervensjonsgrupper ble sammenliknet med kontrollgrupper. Man fant ikke signifikante forskjeller mellom insidens av meningitt, mortalitet, meningitt-spesifikk mortalitet, eller insidens av kirurgisk behandling for CSF lekkasje.

Det foreligger ikke åpenbare, særskilte epidemiologiske forhold i Norge som gir grunn til å argumentere for en mer liberal antibiotikabruk på denne indikasjonen.

I fravær av tilsvarende studier på norsk populasjon, anbefaler vi at Brain Trauma Foundations retningslinjer følges og at man avstår fra rutinemessig antibiotikaprofylakse ved traumatiske CSF lekkasjer.


Referanser

Phang, SY, Whitehouse K, Lee L, et al. Management of CSF leak in base of skull fracture in adults. Br J Neurosurgery. 2016 Dec; 30(6):596-604. Epub 2016 Sep 26.

Hegazy HM, Carrau RL, et al. Transnasal endoscopic repair of cerebrospinal fluid rhinorrhea: a meta-analysis. Laryngoscope 2000; 110-1166-72.

Eljamel Ms, Foy PM. Acute traumatic CSF fistulae: the risk of infection. Br J Neurosurgery. 1990;4:381-5.

Ratilal BO, Costa J, Sampaio C, Pappamikail L. Antibiotic prophylaxis for preventing meningitis in patients with basilar skull fractures. Cochrane Database Syst Rev 2011; 8: CD004884.