Gastrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Improvement of care for patients with pancreatic and periampullary tumours with particular focus on the role of Surgery

  Sammendrag Pancreas cancer er fremdeles resistent mot kjemoterapi i betydelig grad. Kirurgi er derfor den eneste behandling med kurativt potensiale, men det har rådet restriktive holdninger både til omfattende primærkirurgi (eksempelvis rekonstruksjon av mesenterialkar), og til kirurgisk behandling av residiv.  Nytteverdien av terapeutiske intervensjoner, målt som levetidsforlengelse, har ikke vært så stor som man kunne […]

  Les mer

 • Posted in:

  Diafragmahernier hos voksne

  Vanligvis foreligger en posterolateral defekt i diafragma uten brokksekk, et såkalt Bochdalek brokk (1). Dette ble beskrevet første gang i 1848 hos nyfødte med respirasjonssvikt. Som regel oppdages disse brokkene i spedbarnsalder pga. lungesymptomer. I sjeldne tilfeller er de ikke symptomgivende initialt og gir symptomer først i voksen alder, da oftest i form av abdominale […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av akutt venstresidig colonobstruksjon.

  Metoden ble populær mange steder, og en rekke publikasjoner fra enkeltsykehus rapporterte gode resultater. I senere tid er det publisert resultater som kan tyde på at stenting medfører komplikasjoner som kan tenkes å gi dårlig onkologisk resultat, og metoden er nå kontroversiell, også i Norge (1). I denne artikkelen skal jeg forsøke å oppsummere kunnskapsgrunnlaget […]

  Les mer

 • Posted in:

  Neoadjuvant og adjuvant kjemoterapi

  Adjuvant behandling Det foreligger to randomiserte studier med adjuvant 5-FU/leukovorin etter gjennomført R0 reseksjon. Pasientene skulle ikke ha tegn til ekstrahepatisk sykdom. Den første studien (Portier 2006) inkluderte 171 pasienter med median oppfølging 87 mnd. Bare pasienter med ECOG grad 0-1 ble inkludert. Pasienter med lokalt tilbakefall av CRC ble ekskludert fra studien. Det samme […]

  Les mer

 • Posted in:

  Tykktarmskreft og patologi

  Kirurgens ansvar Preparatet bør være klippet opp frem til, men ikke gjennom, tumorområdet og vaskes godt før det legges i en fikseringsvæske (1). Deretter sendes det til patologisk avdeling, og en informativ remisse bør foreligge. Kirurgens beskrivelse av det native preparatet er viktig ettersom fiksering kan medføre skrumpning og vridning av preparatet som kan gjøre […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av levermetastaser fra koloncancer (LM)

  Reseksjonsraten for LM har vært økende de siste årene. Fra å ligge på 5-10 % er tallet nå trolig nærmere 20 %. Hovedårsakene er neoadjuvant kjemoterapi, leversparende kirurgi og systematisk oppfølging av pasienter med kolorektalkreft.  I Norge opereres det mellom 400 og 450 pasienter hvert år for LM. Tallet har de siste årene vært økende.  […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prognostiske faktorer ved coloncancer

  Intro Coloncancer har historisk sett hatt en bedre prognose enn rektumcancer. Systematisk endringer i behandlingen for rektum-cancer har endret dette, og selv om begge kreftlokalisasjoner har hatt en bedring i langtidsoverlevelse, så er 5-års relativ overlevelse nå bedre ved rektumcancer hos både kvinner og menn1. Strukturelle endringer i utredning og behandling ligger til grunn for […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av koloncancer

  Cancer recti Prinsippet bak TME er å definere «the holy plane» og ved skarp disseksjon fjernes hele den mesorektale fettputen. Man beholder derved integriteten til den viscerale fascien som omgir mesorektum. I Norge ble Rektumcancerregisteret etablert i 1993 og kunne dokumentere effektene av den «nye» kirurgiske teknikken som ble implementert i Norge fra 1994. Senere […]

  Les mer