Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Vinner av Medistim-prisen: Fjern iskemisk prekondisjonering ved koronarkirurgi

– effekter på myokardiell mitokondrierespirasjon og postoperativt atrieflimmer.

Bakgrunn

Iskemisk prekondisjonering er en metode hvor man utsetter kroppen for kortvarige perioder med iskemi for å beskytte den mot senere iskemisk skade. Det kalles fjern iskemisk prekondisjonering når man gjennomfører prekondisjoneringen på et annet organ enn det organet hvor man vil oppnå beskyttelse, for eksempel ved å utsette armen for korte perioder med redusert blodtilførsel for å oppnå en beskyttelseseffekt på hjertet. Effekten av iskemisk prekondisjonering er veldokumentert i dyremodeller, men det gjenstår å klargjøre hvordan det kan utnyttes i klinisk praksis. Ettersom man ved hjertekirurgi på forhånd vet at hjertet vil bli utsatt for en lengre periode uten blodtilførsel, kunne man tenke seg å utnytte fjern iskemisk prekondisjonering som en rask, kostnadseffektiv og enkel metode for å beskytte myokard. Postoperativ atrieflimmer er en av de vanligste komplikasjonene ved hjertekirurgi, og forebygging er viktig ettersom man ikke har optimale behandlingsmuligheter.

Materiale og metode

60 pasienter henvist for koronarkirurgi ble inkludert i studien. 30 pasienter ble randomisert til å gjennomgå fjern iskemisk prekondisjonering i forkant av operasjonen, og 30 pasienter til kontrollgruppe. Pasienter i begge grupper fikk plassert en blodtrykksmansjett på overarmen like før operasjon. I pasientgruppen som gjennomgikk prekondisjonering ble det indusert iskemi i armen ved hjelp av blodtrykksmansjetten i 5 min x 3, med 5 min intervall. I kontrollgruppen forble blodtrykksmansjetten uoppblåst. Det ble innhentet vevsprøver på begynnelsen og slutten av operasjonen og man undersøkte arbeidskapasiteten i form av mitokondrierespirasjon i hjertevevet på begge tidspunkt for å se hvordan dette ble påvirket gjennom operasjonen. I tillegg overvåket man pasientenes hjerterytme postoperativt.

Resultater

I kontrollgruppen falt maksimal arbeidskapasitet i hjertevevet signifikant mot slutten av operasjonen, mens den var bevart i gruppen som gjennomgikk prekondisjonering. Forekomst av nyoppstått atrieflimmer etter operasjonen var signifikant lavere i prekondisjoneringsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen (14% vs. 46%, p=0,007). 

Konklusjon

Resultatene av studien kan tyde på at fjern iskemisk prekondisjonering kan bidra til å bevare arbeidskapasiteten i hjertet under koronarkirurgi, samt til å redusere forekomst av postoperativt atrieflimmer.