Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Norsk Register for Gastrokirurgi – NoRGast – et nasjonalt kvalitetsregister laget av og for gastrokirurger

NoRGast har vært i drift fra 1. januar 2014 og har i februar 2016 over 5.100 registrerte operasjonsforløp fra 12 sykehus. Alle norske avdelinger som driver med gastrokirurgi er velkomne til å delta.

NorGast_forsideKravet til å kunne rapportere sentrale kvalitetsparametre for den aktiviteten vi driver er raskt økende. Alle vil vite, og med rette: Myndigheter i direktorat og helseforetak, ledere i alle posisjoner, presse og interesseorganisasjoner, pasienter og kollegaer. Vi kan ikke lenger forvente å drive virksomhet uten at våre resultater vurderes av andre. Det handler ikke om hvorvidt det blir pålagt å fremskaffe mål på kvalitet, men derimot om hvordan kvalitet skal defineres og måles, av hvem og om hvordan avvikende resultater skal tolkes.

Vi kan som kirurger vente til dette tres over hodet på oss, eller ta roret selv og definere kvalitet slik vi ser det.

Det er ikke selvsagt hva kvalitet er. Svaret vil variere avhengig av hvem som ser. Noen kvalitetsmål anbefales fordi de er lette og reproduserbare å måle. Liggetid etter operasjon og tid til epikrise er mottatt, er to slike mål. Ingen vil si at de ikke er viktige, men de sier lite om kvaliteten på behandlingen. Et godt kvalitetsmål skal helst tilfredsstille følgende krav:

  1. Det må være viktig. Viktig for pasienten og viktig ved at det skal kunne bidra til å bedre pasientbehandlingen.
  2. Det må være et robust mål: objektivt, utvetydig og reproduserbart slik at det gir samme resultat uansett hvem som samler inn data.
  3. Det må være lett å måle, og lett å samle inn dataene fra pasient, elektronisk journal eller andre kilder.

Det har vært drevet komplikasjonsregistrering ved en rekke norske sykehus i lang tid. Svakheten ved lokale registre er at de ikke kan sammenstilles med hverandre, eller med andre nasjonale registre. Dette fordi de ikke definerer kvalitet (eller komplikasjoner) likt, og fordi de ikke har konsesjon til å sammenstille registre. De blir et nyttig verktøy for den enkelte avdelingen, men tar ikke ut det store potensialet som ligger i ensartet registrering.

Figur1
Figur 1. ASA score ved rektumreseksjoner.

Norsk Register for Gastrokirurgi – NoRGast – er et samtykkebasert, nasjonalt kvalitetsregister med alle nødvendige konsesjoner. Det er utviklet en egen nettbasert rapportfunksjon (Rapporteket) som alle deltagende avdelinger har tilgang til. En får her tilgang til egen avdelings resultater satt opp mot nasjonale tall (se figurer). Man får ikke se resultater fra andre avdelinger isolert, kun samlede tall fra hele landet. Registeret vil etter hvert offentliggjøre resul-tater på avdelingsnivå, men først etter at styringsgruppen har kvalitetssikret tallene og de enkelte avdelingene har kunnet korrigere eventuelle feil eller mangler.

figur2
Figur 2. BMI ved rektumreseksjoner.
figur3
Figur 3. Tilgang ved kolonreseksjoner.

Oversikt over styringsgruppens sammensetning, detaljer ved registeret og konsesjonene, samt en testversjon av registreringsfronten finner du på www.norgast.no

Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i å gjøre dette registeret så lite som mulig hva angår antall variabler og sørge for at de tilfredsstiller kravene nevnt over. Det er viktigere å fremskaffe gode data om noen få forhold, enn dårlige data om mange forhold. Det er lett å peke på flere ting det kunne vært interessant å vite, men dagens register er raskt og enkelt å bruke og kan skjøttes av en sykepleier (helst) eller en sekretær med noe opplæring. Risikofaktorer er viktige for å forklare naturlige forskjeller i resultater mellom avdelinger med ulik pasientprofil (case mix) og for å identifisere forhold som kan forbedres.

tabell1
Tabell1. Viser reoperasjoner for hele landet.

Hvilke prosedyrer skal registreres? Status som nasjonalt kvalitetsregister krever en avgrensing av obligatoriske pasientgrupper. Hvis man ønsker å knytte seg til NoRGast er det obligatorisk å registrere alle de formelle reseksjonene (øsofagus, ventrikkel, kolon, rektum, lever, galleveier og pankreas). Proktologiske prosedyrer, appendektomier, kolecystektomier, brokk samt kirurgi på tynntarm og bukvegg er frivillig å registrere. Endoskopiske prosedyrer registreres ikke.

Det er viktig å erkjenne at alle pasientene i en gruppe må registreres. Seleksjon er akilleshælen til en registerkohort. Vi må unngå at bare selekterte pasienter tas med i registeret og at en liten gruppe blir holdt utenfor. Når tallene blir små, som de ofte blir i Norge, skal det ikke mer til enn å utelate én eller to pasienter, slik at resultatet fremstår radikalt forbedret. NoRGast-sekretariatet vil validere registerkohorten mot NPR-data. Vi kan dermed melde tilbake til de enkelte avdelingene om de har registrert det samme antallet som er rapportert til NPR.

Det er de komplette pasientkohortene med høy kvalitet på et fåtall viktige parametre vi strever etter.

figur4
Figur 4. Viser rate relaparotomi/relaparoskopi (alle årsaker).

NoRGast er både et register for din avdeling, et redskap for nasjonal høring og standardangivelse (audit og benchmarking), og et fremtidig forskningsverktøy. Dataene tilhører det gastrokirurgiske miljøet, dvs. de som bidrar med data. Registerledelsen har en kvalitetssikrende og administrerende rolle. De som ønsker å gjøre egne analyser på nasjonale tall vil kunne søke styringsgruppen om dette. Slik aktivitet er ikke begrenset til de som i dag sitter i registerets styringsgruppe eller ledelse.

Alle avdelinger inviteres med dette til å registrere sine opererte pasienter i NoRGast.

Ta kontakt med registerledere:
Linn Såve Nymo (Linn.Save.Nymo@unn.no)
Kristoffer Lassen (krlass@ous-hf.no), eller registerets sekretær
Mai Lisbet Berglund (Mai.Lisbet.Berglund@unn.no).