Urologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av pasienter med invalidiserende dysfunksjon i nedre urinveier

    En forutsetning for å kunne tilby pasienten en optimal behandling med invasive metoder, er at en grundig utredning har kartlagt arten av funksjonsforstyrrelse: Dreier det seg om dysfunksjon på detrusornivå (hypo- eller hyperaktiv, nedsatt compliance), eller defekt sfinkter (sfinkterskade, hypotensiv eller spastisk), eller evt en dyssynergi mellom detrusor og sfinkter? Eller er det tilstander […]

  Les mer

 • Posted in:

  Årsaker til funksjonsforstyrrelser i nedre urinveier, utredning og konvensjonell behandling av disse

    IntroduksjonMan kan grovt inndele i to hovedgrupper – ikke-nevrogene og nevrogene årsaker (1). I begge gruppene finner man pasienter med varierende grad av resturin i motsetning til mer eller mindre plagsom urinlekkasje.   Hos menn spesielt, men også hos kvinner, skal tilstander som obstruerer, f.eks. urethrastriktur og benign prostata-hyperplasi (menn), overveies for kirurgisk behandling. Infravesikal obstruksjon […]

  Les mer

 • Posted in:

  Urologiske funksjonsforstyrrelser

    I alle tider har urinretensjon vært en fryktet tilstand. Allerede 300 år før vår tidsregning var det beskrevet hvordan man kateteriserte urinblæren med dyrehud som var rullet over strutsefjær. Det har vært en stor utvikling av utstyr til å tappe urinblæren. Den middelaldrende mann med urinretensjon på grunn av en prostata som stenger blæreutløpet, […]

  Les mer

 • Posted in:

  80W Kalium-Titanyl-Fosfat laservaporisering av prostata. Ny gull-standard eller enda en døgnflue?

    Men også TURP er beheftet med problemer. Komplikasjonsraten er 10% og relatert til blødning, TUR-syndrom,, urethrastrictur, blærehalsstenose og seksuell dysfunksjon (1). 10-15% av pasientene trenger ny operasjon innen 10-15 år og mortaliteten er rapportert til 0,2-2,5% (2).   Derfor har man i flere år søkt etter alternative behandlingsmuligheter, og ulike former for «minimal invasive» prosedyrer har blitt anvendt med varierende suksess. Disse metodene har hovedsakelig gått […]

  Les mer

 • Posted in:

  Dysplastisk nyre med ektopisk munnende ureter som årsak til urininkontinens hos piker

    Bakgrunn Urininkontinens hos piker skyldes som oftest en funksjonell forstyrrelse i detrusor-sfinkter komplekset og er av den grunn som regel ikke kirurgisk kurerbar. Ved ureterektopi hos jenter er som oftest et dobbeltanlegg den bakenforliggende tilstand, der ureter fra det øvre anlegget munner ektopisk enten i blære, i blærehalsen, infrasfinkterisk eller i vagina. Ureter tilhørende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Urologisk cancer

    I 2006 utgjorde urologisk cancer 24.3% av alle cancer diagnoser i Norge, der spesielt insidensen av prostata cancer har økt kraftig. Cancer utbredelse, diagnostikk og behandling har endret seg de siste årene, som følge av teknologisk utvikling, økende levealder og endrede levevaner. Et eksempel på dette er nyrekreft. De fleste nyresvulster i dag påvises […]

  Les mer

 • Posted in:

  Radikal behandling av Cancer Renis – En oversikt for kirurger

    For oss kirurger er dette fortsatt en sykdom hvor vi (ene og alene) er de som kan tilby pasientene kurativ behandling. Ny behandling med thyrosin-kinaseinhibitorer har ikke endret på dette faktum. I denne artikkelen tar jeg for meg den kirurgiske radikalbehandling av sykdommen, og også epidemiologi, klinikk, diagnostiske aspekter og klassifikasjonssystemer jeg mener kirurger […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prostatakreft anno 2008

    Epidemiologi Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn i Norge. Insidensen har økt markert de siste årene, og i 2006 ble det diagnostisert 3815 nye tilfeller i Norge. Årsaken til denne økningen er hovedsakelig en økt diagnostisk aktivitet, fremfor alt bruk av blodprøven prostataspesifikt antigen (PSA ), men også økende antall eldre menn i […]

  Les mer