Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Bedre traumebehandling

Bedre traumebehandling etter etablering av traumeenheten ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Originalartikkel: * Groven S, Eken T, Skaga NO, Roise O, Naess PA, Gaarder C. Long-Lasting Performance Improvement After Formalization of a Dedicated Trauma Service. J Trauma. 2011; 70(3): 569-74.

Bakgrunn

Organisering av traumebehandling i regionale systemer gir bedre pasientbehandling og økt overlevelse. Det er imidlertid få studier som har evaluert intrainstitusjonell kvalitetsforbedring i traumebehandling. I 2005 ble Traumeenheten ved Oslo universitetssykehus, Ullevål etablert. Vi ønsket å finne ut om dette medførte bedre behandlingsresultater i form av økt overlevelse blant traumepasientene og utførte en retrospektiv analyse for tidsperioden 2002-2008 med data fra 7243 fortløpende pasienter fra sykehusets traumeregister.

Metoder

Variable Life-Adjusted Display (VLAD) ble som en av flere metoder brukt for analyse av behandlingskvalitet. VLAD er en grafisk fremstilling av behandlingsresultater over tid justert for hver enkelt pasients sannsynlighet for å overleve (probability of survival, Ps). Ps ble kalkulert i henhold til TRISS-metodologi med koeffisienter fra National Trauma Data Bank 2005.

Resultater

VLAD viste en markant økning i kumulativ overlevelse fra begynnelsen av 2005 som vist i figur A. Økningen fortsatte gjennom resterende del av studieperioden, og resulterte i 68 flere reddede liv enn forventet i henhold til TRISS-modellen. Økningen skyldtes hovedsakelig bedret overlevelse blant kritisk skadde definert som pasienter med Injury Severity Score >24 som det fremgår av figur B. Vi satte derfor 01.01.2005 som skille for analyser, og sammenlignet periodene før og etter. Vi fant en 33% mortalitetsreduksjon etter 01.01.2005. Justerte mortalitetsrater (W-statistics) verifiserte signifikant økt overlevelse.

Fig1

Konklusjon

Vi har funnet vedvarende bedret behandlingsresultat. Denne forbedringen sammenfaller tidsmessig med etablering av Traumeenheten, med økt tverrfaglig fokus på alle aspekter ved traumebehandlingen.