2017-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Korleis er kvaliteten på norsk fedmekirurgi, og kor god effekt har slik kirurgi på sjukeleg overvekt?

  Sjukeleg overvekt er ein samansett sjukdom som har innverknad på pasientane både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk. Tilstanden gir betydeleg nedsett livskvalitet og redusert forventa levetid, og fører ofte til følgjesjukdom som diabetes type 2, hypertensjon, søvnapné, muskel- og skjelettsmerter samt psykiske plager som angst og depresjon. For mange fører overvekta til sosial isolasjon, og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fedmekirurgi til ungdom?

  HUNT-undersøkelsen viser at 14 % av unge kvinner i alderen 20-29 år i Nord-Trøndelag har fedme (KMI≥30) (2). Kardiometabolske risikofaktorer (fastende blodsukker, HbA1c, lipidprofil, BT) viser høy prevalens av patologiske verdier hos ungdommer med sykelig overvekt (3,4). Debutalderen for type 2 diabetes synker i befolkningen. I USA er type 2 diabetes vanligere enn type 1 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gallesteinssykdom etter fedmekirurgi

  Forekomst og kliniske manifestasjoner Risiko både for gallesteinsdannelse og for gallesteinssykdom hos pasienter operert for sykelig fedme er betydelig økt. Preoperativ screening, både biokjemisk og ved ultralyd, vil kunne føre til en overestimering av sykdom, som kan lede til unødvendige kolecystektomier, i en setting der uklare magesmerter etter fedmekirurgi kan bli tolket som gallesteinsanfall. Nesten […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastroøsofageal refluks og sleeve-gastrektomi

  Innledning Overvekt øker risikoen for symptomatisk GØRS og erosiv øsofagitt, og risikoen øker med økende vekt[4]. Flere mekanismer kan bidra til refluks hos pasienter med overvekt. Abdominal fedme øker trykket både intraabdominalt og intragastrisk, og påvirker gastroøsofageale trykkgradienter ved inspirasjon [5]. En annen viktig mekanisme er utvikling av hiatushernie og forflytning av den gastroøsofageale overgang opp […]

  Les mer

 • Posted in:

  Langtidsresultater etter Gastrisk Bypass og Gastrisk Sleeve

  Kunnskap om langtidseffekter og plager etter de forskjellige operasjonsmetodene er viktig for at den enkelte pasient sammen med helsepersonell kan gjøre et best mulig valg av operasjonsmetode. Bedring av komorbiditet er viktigste årsak til å søke behandling, men også ønske om å bli nær normalvektig (2), noe de færreste blir. Vektoppgang forekommer i varierende grad […]

  Les mer

 • Posted in:

  Perioperative komplikasjoner etter gastrisk bypass og gastrisk sleeve

  Innledning Fedmerelaterte følgesykdommer kan påvirke komplikasjonsprofilen etter fedmekirurgi (2). En del av pasientene er imidlertid somatisk friske når de opereres. Det forebyggende aspektet i forhold til utvikling av fedmereleterte følgesykdommer medvirker kanskje spesielt til strenge krav om lav forekomst av komplikasjoner. Her presenteres en oversikt over de vanligste perioperative komplikasjonene etter gastrisk bypass og gastrisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fedmekirurgi – metoder og valg av prosedyre

  Innledning Fedmekirurgi medfører et betydelig vekttap som for de fleste vedvarer (3). I tillegg har behandlingen gunstige effekter på flere av følgesykdommene til fedme (4). De metabolske effektene og helsegevinstene av behandlingen er sentrale i rasjonale for bruken av fedmekirurgi. Mange vurderer derfor å tilby operasjon til pasienter med diabetes type 2 og KMI ned […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hvorfor kan vi ikke bare slanke oss?

  Er fedme en sykdom? Å ha for høy kroppsvekt øker risikoen for å utvikle en rekke sykdommer, samtidig som det ofte gir psykososiale og fysiske utfordringer. En kvinne med svært høy BMI kan for eksempel ha problemer med å sitte på gulvet og leke med barna, hun kan være redd for å falle på lekeplassen […]

  Les mer