2015-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Radiofrekvensablasjon av leversvulster

  Innledning RF av levertumores er et relativt skånsomt og leverparenkymsparende behandlings-alternativ hos selekterte pasienter hvor kirurgisk behandling av ulike grunner ikke er ønskelig. Om en pasient egner seg for RF avhenger av antall tumores, og størrelse og lokalisasjon av tumor. Prosedyren kan utføres perkutant eller åpent, og kan også kombineres med reseksjon. Hovedutfordringen ved RF […]

  Les mer

 • Posted in:

  Transarteriell behandling av leversvulster – kjemoembolisering og radioembolisering

  Kjemoembolisering  I engelskspråklig litteratur omtales kjemoembolisering som ”transarterial chemoembolization” – TACE. Målet med behandlingen er å kombinere tumoriskemi med en høy konsentrasjon av cellegift i svulst. Den tradisjonelle metoden (ofte betegnet som ”conventional TACE” – cTACE) består i selektiv injeksjon av en emulsjon av oljeholdig kontrastmiddel med høy viskositet og kjemoterapeutikum, f.eks. mitomycin eller doxorubicin. Deretter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Volumekspanderende behandling ved liten fremtidig leverrest

  Portveneembolisering Portveneembolisering (PVE) ble førstegang utført i Japan i 1982 av Makuuchi og kollegaer.1 Pasienten hadde cholangiocarsinom og utvidet leverreseksjon var nødvendig av hensyn til radikalitet. Det estimerte volumet av fremtidig leverrest var lite, som medførte sannsynlighet for leversvikt og død i det postoperative forløpet. Løsningen var å embolisere høyre portvenegren, som i løpet av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Levertransplantasjon ved hepatocellulært karsinom og kolorektale levermetastaser

  5-års overlevelse etter levertransplantasjon for ikke-maligne årsaker ligger i størrelsesorden 70-80 %. Donorlevere er en begrenset ressurs, og det særegne for levertransplantasjon som behandlingsform for kreft er at man både må selekter pasienter som har nytte av inngrepet onkologisk og samtidig sikre at donororganene blir benyttet på en best mulig måte. I Norge har en […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av ikke-kolorektale og ikke-nevroendokrine levermetastaser

  Introduksjon Tryggere leverkirurgi, nye kirurgiske strategier1 og bedre onkologisk sykdomskontroll kan rettferdiggjøre en revurdering av gevinsten av leverreseksjon hos pasienter med ikke-kolorektale levermetastaser. Holdninger til reseksjon av ikke-kolorektale levermetastaser stammer ofte fra en tid før onkokirurgiske prinsipper var innført.2 I dette ligger at behandlingen planlegges multidisiplinært med det formål å bedre forstå den underliggende tumorbiologien […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av kolorektale levermetastaser

  Diagnostikk  Preoperativ bildediagnostikk innbefatter CT, MR og ultralyd med kontrast. De fleste pasienter får stilt diagnosen ved CT abdomen. Ved utredning av levermetastaser bør trefase-CT gjøres. Videre utredning bør være MR med leverspesifikt kontrastmiddel. Det er per i dag den mest sensitive undersøkelsen for påvisning av levermetastaser (3). En god CT-undersøkelse er nødvendig for operasjonsplanlegging.   […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av hepatocellulært karsinom

  Bakgrunn Med kirurgisk behandling av hepatocellulært karsinom menes i denne sammenheng enhver invasiv terapi som har som formål å fjerne eller destruere alt viabelt svulstvev i leveren. Dette inkluderer i videste forstand både intervensjonsbehandling med radiofrekvensablasjon (RFA) og mikrobølgeablasjon (microwave ablation, MWA), all reseksjonskirurgi (åpen eller laparoskopisk) samt levertransplantasjon.  I dette kapittelet omtales kun reseksjonskirurgien […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Multimodal behandling av leversvulster

  Etableringen av Helse Sør-Øst med vel halve Norges befolkning, har gjort Oslo universitetssykehus til en stor aktør innenfor dette feltet. Det er en posisjon som må forvaltes med klokskap. Vi ønsker å bidra til å gjøre våre gode samarbeidspartnere ved de andre sykehusene best mulig og tilby hjelp der det er ønskelig.  Virksomheten innen HPB-kirurgi […]

  Les mer