2013-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av gastroøsofageal refluks hos barn

  Det er høy forekomst av tilleggssykdommer hos barn som opereres for GØR sykdom. På Oslo Universitetssykehus (OUS) har omtrent halvparten av barna som opereres med fundoplikasjon, multifunksjonshemming med psykomotorisk retardasjon. I tillegg er vel en tredjedel av barna operert for øsofagusatresi i nyfødtperioden (2). Slik komorbiditet øker risikoen ved anestesi og for postoperative komplikasjoner. Det […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av gallegangsstein hos tidligere gastric bypass opererte pasienter (RYGBP) med hybrid ERCP teknikk

  Overvektsopererte pasienter har en økt risiko for utvikling av steinsykdom i galleveiene. Det er derfor viktig å etablere gode metoder for steinbehandling. Her presenenteres to pasienter som tidligere er operert med Roux-en-Y gastric bypass (RYGBP). Med hybrid-ERCP menes ERCP via laparoskopisk anlagt transgastrisk port. Prosedyrene er utført ved gastrokirurgisk avdeling i samarbeid med gastromedisinsk avdeling, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi ved hepatocellulært carcinom (HCC)

  Bakgrunn Primær leverkreft, eller hepatocellulært carcinom (HCC), er maligne svulster med relativt alvorlig prognose, utgående fra leverens hepatocytter. Patogenesen er sammensatt men svulstene utvikles som regel i lever med manifest cirrhose. Årsaken til cirrhosen varierer mellom forskjellige geografiske områder i verden, men de ledende årsaker er virale hepatitter (hepatitt B eller C).  Den eneste kurative […]

  Les mer

 • Posted in:

  Invaginasjon hos barn

  Bakgrunn Invaginasjon er vanligste årsak til intestinal obstruksjon hos barn. Insidensen er ca. 3-6: 100 000 (1, 2). Invaginasjon ses hyppigst mellom 4 og 10 måneders alder og 67 % forekommer i første leveår (1, 3). Gutter rammes oftere enn jenter (2, 4). De fleste tilfeller av invaginasjon hos barn kan behandles med hydrostatisk reposisjon, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyere behandling av barn med kort tarm syndrom

  ”Intestinal svikt” og ”Kort tarm syndrom” – definisjoner Definisjonsmessig inngår SBS i et videre begrep som kalles intestinal svikt, IF (”intestinal failure”) (1). Intestinal svikt defineres som en tilstand der den funksjonelle tarmens overflate er utilstrekkelig til å tilfredsstille kravene til absorpsjon av væske og næringsstoffer for å sikre normal vekst og utvikling hos et […]

  Les mer

 • Posted in:

  Psykososial preoperativ forberedelse av barn og unge

  Innledning  Preoperativ forberedelse av barn og foreldre til kirurgi er utfordrende fordi kirurgiske barneavdelinger mottar barn i alle aldre (0-18 år). Det kirurgiske forløpet kan være dagkirurgisk, innleggelse eller ø-hjelp. Barn med kronisk sykdom og deres foreldre har andre behov for preoperativ forberedelse enn barn som er akutt eller kritisk syke og deres foreldre.  Barn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Onkologisk Barnekirurgi

  Av totalt 26 000 krefttilfeller i Norge i året opptrer ca. 150 hos barn under 15 år. Leukemier og svulster i CNS utgjør ca. 30 % (40+40 nye tilfeller per år), de resterende svulstene utgjør enkeltvis fra 1-7 %, totalt ca. 60-70 nye tilfeller i året. Kreft oppstår hyppigst hos barn i alderen 0-6 år. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Barnekirurgi og nyfødtkirurgi

  Barnekirurgi ble etablert som egen spesialitet i Norge i 1963. Siden 1977 har spesialiteten vært en subspesialitet under generell kirurgi.  Norsk barnekirurgisk forening (NBFK) ble stiftet i 1973 og formålet var å utvikle og sikre kvaliteten i norsk barnekirurgi. Dette innebar å bidra til et godt samarbeid mellom de barnekirurgiske sentre og likeledes til et […]

  Les mer