2008-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Reduksjonsplastikk utført av en generell kirurg

    Hovedbudskapet • Mammareduksjonsplastikk hjelper godt mot nakke-skuldersmerter og hodepine. • Kontinuerlig registrering og evaluering har ført til forbedring av behandlingen. • Operasjonen kan trygt gjennomføres av en erfaren generell kirurg.     Tabell 1. Demografiske data: n= antall, min = minste verdi, max = største verdi Sammendrag Bakgrunn: I Norge gjennomfører både plastikk- og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Brystrekonstruksjon etter operasjon for brystkreft

    Europeiske retningslinjer gir føringer for å sentralisere behandlingen av pasientgruppen i større sentra der målet er å bedre kvaliteten på totalbehandlingen av pasientene. Hva kan så en plastikkirurg bidra med? Svaret får man ved å spørre seg på hvilket tidspunkt i pasientforløpet den rekonstruktive kirurgien ideelt sett bør starte. Mange forbinder nok plastikkirurgi ved […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gallestein

    De peroperative parametrene kunne ikke brukes laparoskopisk, men ved Sentralsykehuset i Akershus (nå AHUS), ble de preoperative kriteriene brukt alene for seleksjon til preoperativ ERCP. Dette medførte imidlertid et meget stort antall negative ERCP, innbefattet medfølgende risiko og ressursbruk.   Diskriminasjonsanalyse På bakgrunn av retrospektive data fra 599 pasienter innlagt med gallesteinsproblematikk, laget vi […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utredning og operasjon av brystkreft

    Utredning Trippeldiagnostikk er grunnpilaren for all brystdiagnostikk. Den innebærer en klinisk undersøkelse, billeddiagnostikk og en nålbiopsi av alle klinisk og/eller mammografisk mistenkte forandringer i brystet. Billeddiagnostikken innebærer mammografi og ultralyd, men kan suppleres med MR. Trippeldiagnostikken innebærer et tverrfaglig samarbeid og sensitiviteten for å oppdage brystkreft er nær 100% dersom denne rutinen gjennomføres. Mammografi […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt Invasiv Kirurgi for thyroidea-/ parathyroidea- lidelser

    Bakgrunn   Det er i følge Leder av Norsk Forening for Mamma- og Endokrinkirurgi, Rolf Kåresen uenighet internasjonalt om nytten av denne type kirurgi. Som ved annen minimalt invasiv kirurgi kan det virke som det er synspunkter på arrlengdens underordnede betydning kombinert med skepsisen til metodikkens angivelige begrensninger for adekvat eksposisjon av strukturer og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Er mammografiscreening nyttig- og for hvilke aldersgrupper?

    Oppbygning   Mammografiprogrammet er oppbygd med ett Brystdiagnostisk Senter i hvert fylke( med noen få unntak).Det er nå totalt 17 BDS i landet. Til de 17 BDS’ene er det knyttet totalt 24 stasjonære og 4 mobile bildetakingsenheter.Fra 2003 overtok Helseforetakene ansvaret for drift av BDS’ene. Dataoverføring mellom BDS og Mammografidatabasen ved Kreftregisteret foregår i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endokrinkirurgi

    Organisering   Begrepet endokrinkirurgi har hatt og har et noe varierende innhold internasjonalt [1]. I Norden har endokrinkirurgi omfattet sykdommer og svulster i thyreoidea, parathyreoidea, binyrer, endokrine pancreas og gastrointestinale nevroendokrine tumores. Bare de største enhetene har tatt seg av de sjeldne binyre- og nevroendokrine GI- svulstene. Mange nordiske endokrinkirurgiske enheter har utredning og […]

  Les mer