Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Temaleder: ENDOKRINKIRURGI

Endokrinkirurgi er et variert og spennende fag. Mye av hverdagen i det endokrinkirurgiske fagfelt er beskjeftiget med utredning og behandling av benigne og maligne sykdommer i thyreoidea og parathyreoidea. Ved flere Bryst- og endokrinkirurgiske avdelinger i Norge behandles også binyresvulster. En endokrinkirurg skal i tillegg ha grundig kjennskap til multiple endokrine neoplasier (MEN) og skal ha grunnleggende teoretisk kunnskap om nevroendokrine tumores.

Bryst- og endokrinkirurgi er en ung spesialitet (opprettet 2008) og vi som arbeider i dette fagfeltet ser at opprettelsen av spesialiteten har gjort at pasientene våre får bedre og mer ensartet behandling over hele landet. Norge har manglet et nasjonalt kvalitetsregister for endokrinkirurgiske prosedyrer og det er med glede vi ser nå, etter tre års arbeid ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø, at Eurocrine-Norge er blitt en realitet. Eurocrine er et europeisk kvalitetsregister for endokrine tumores og en av artiklene i denne temautgaven omhandler dette.

Det er i vårt fag fokus på hjelpemidler og metodikk som gjør den endokrinkirurgiske behandlingen sikrere. Mange Bryst- og endokrinkirurgisk avdelinger har intraoperativ PTH-måling som standard ved parathyreoideainngrep og intraoperativ nervemonitorering som standard ved endokrin halskirurgi. I dette temanummeret presenterer Katrin Brauckhoff sin PhD-avhandling : Injury of the recurrent laryngeal nerve: Clinical and experimental studies focusing on intraoperative neuromonitoring.

Vi rapporterer ellers om en spennende ny metode med parathyreoidea-fluorescens ved nær-infrarødt lys som gjør glandula parathyreoidea lettere å identifisere intraoperativt. Kanskje kan denne metoden i fremtiden redusere forekomsten av postoperativ hypokalsemi som er den vanligste komplikasjonen etter thyreoideakirurgi. Postoperativ hypoparathyreoidisme og hypokalsemi belyses nærmere i et av innleggene.

I endokrinkirurgi ser vi følgene av økt bruk av CT/MR/ultralyd ved en økning i insidentalomer i binyrene og i thyreoidea. Bryst- og endokrinkirurgene ved St. Olavs Hospital presenterer tall på at cirka halvparten av insidensøkningen de har sett for cancer thyreoidea er relatert til funn av insidentalomer som gir overdiagnostikk og overbehandling. Mye av utredningen av knuter i thyreoidea gjøres per i dag av bryst- og endokrinkirurger og temaet belyses i innlegg fra UNN Tromsø.

St. Olavs Hospital presenterer også operasjonsindikasjon for binyretumores, samsvar mellom preoperativ CT-diagnostikk og endelig histologi på binyretumores.

Else Marie Opsahl ved Oslo Universitetssykehus har publisert norske tall for medullær thyreoidea cancer (MTC), sporadisk eller som del av MEN, og presenterer en oversikt over denne sjeldne krefttypen.

Vi håper dette temanummeret gir et innblikk i mangfoldet i endokrinkirurgi

God lesning!