Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Thorakoskopisk operasjon for medfødt diafragma brokk hos barn?

“En vesentlig forskjell mellom å være voksenkirurg og barnekirurg er hvordan du føler deg når pasienten din pisser på deg.” Eilif Dahl

 

Standard behandling av medfødt diafragma brokk (congenital diaphragmatic hernia, CDH) hos nyfødte barn innebærer preoperativ stabilisering på intensiv avdeling. Ofte er det behov for respiratorbehandling («gentle ventilation» anbefales, dvs. lave luftveistrykk). Operasjonen foretas i stabil fase. Ved laparotomi reponeres hernierte bukorganer og defekten lukkes med sutur, eventuelt med patch ved svært stor defekt.

 

Det foreligger enkelte artikler om laparoskopisk operasjon for CDH og det er beskrevet problemer med reposisjon av milt og lukning av defekten pga. reponerte bukorganer hindrer oversikt. Ved thorakoskopisk tilgang er fordelen at oversikten bedres etter reponering av abdominalorganene. Nguyen Thanh Liem og Le Anh Dung fra Vietnam publiserte nylig en serie på 45 CDH pasienter som ble operert thorakoskopisk1. Studien mangler kontrollgruppe og kan klassifiseres som en «feasibility»-studie. Pasientene ble operert i perioden 2001-2005 og man ekskluderte pasienter som ikke ble bedre med konvensjonell respiratorbehandling. Antall ekskluderte pasienter oppgis ikke i artikkelen. De fleste CDH pasientene var lav-risiko vurdert etter alder ved operasjon og kun 7 av 45 pasienter ble respiratorbehandlet preoperativt. Operasjon ble foretatt i sideleie med tre 5mm troakarer og lavt CO2 trykk (2-4 mmHg). Fire av 45 operasjoner ble konvertert og 3 av disse skyldtes problemer med reposisjon av lever og 1 pga fall i oksygenering. Gjennomsnittlig operasjonstid var 54 minutter (30-110 min) på inngrep som ble fullført thorakoskopisk. Thoraxdren ble benyttet med unntak av 2 pasienter. 43 av 45 overlevde. To døde pga hhv pneumoni og pneumothorax. Postoperativ morbiditet inkluderte 2 sårinfeksjoner og 2 pleuraeffusjoner. Forfatterne konkluderer med at thorakoskopisk operasjon for CDH er indisert hos selekterte pasienter. Fordelene inkluderer lett tilgang, minimalt vevstraume, pent kosmetisk resultat og rask bedring etter operasjon.

 

Referanse

1. Nguyen TL, Le AD. Thoracoscopic repairfor congenital diaphragmatic hernia: lessons from 45 cases. J Pediatr.Surg. 2006;41:1713-15.