Bryst- og endokrinkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Overlevelse hos norske BRCA1 mutasjonsbærere med brystkreft

    Bakgrunn Det har vært gjort flere studier på overlevelse ved BRCA1 assosiert brystkreft. Disse har kommet med varierende konklusjoner. Ingen har vist bedre overlevelse, mange har rapportert ingen forskjeller (5-10). Noen studier har vist dårligere overlevelse (11-19). I denne studien sammenlignet vi overlevelse hos mutasjonsbærere med type behandling, samt overlevelse sammenlignet med en kontrollgruppe […]

  Les mer

 • Posted in:

  Primær terapi ved tidlig brystkreft

    På slutten av hver kongress arrangeres et konsensusmøte hvor ca. 40 internasjonale eksperter samles på et podium og enes om nye anbefalinger vedrørende optimal behandling av tidlig brystkreft. Disse såkalte ”St.Gallen anbefalingene” danner basis for anbefalinger i de fleste vestlige land.   ”Yes, we can”   Det er galopperende utgifter til kreftmedisin og stadig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utredning og operasjon av brystkreft

    Utredning Trippeldiagnostikk er grunnpilaren for all brystdiagnostikk. Den innebærer en klinisk undersøkelse, billeddiagnostikk og en nålbiopsi av alle klinisk og/eller mammografisk mistenkte forandringer i brystet. Billeddiagnostikken innebærer mammografi og ultralyd, men kan suppleres med MR. Trippeldiagnostikken innebærer et tverrfaglig samarbeid og sensitiviteten for å oppdage brystkreft er nær 100% dersom denne rutinen gjennomføres. Mammografi […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt Invasiv Kirurgi for thyroidea-/ parathyroidea- lidelser

    Bakgrunn   Det er i følge Leder av Norsk Forening for Mamma- og Endokrinkirurgi, Rolf Kåresen uenighet internasjonalt om nytten av denne type kirurgi. Som ved annen minimalt invasiv kirurgi kan det virke som det er synspunkter på arrlengdens underordnede betydning kombinert med skepsisen til metodikkens angivelige begrensninger for adekvat eksposisjon av strukturer og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Er mammografiscreening nyttig- og for hvilke aldersgrupper?

    Oppbygning   Mammografiprogrammet er oppbygd med ett Brystdiagnostisk Senter i hvert fylke( med noen få unntak).Det er nå totalt 17 BDS i landet. Til de 17 BDS’ene er det knyttet totalt 24 stasjonære og 4 mobile bildetakingsenheter.Fra 2003 overtok Helseforetakene ansvaret for drift av BDS’ene. Dataoverføring mellom BDS og Mammografidatabasen ved Kreftregisteret foregår i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endokrinkirurgi

    Organisering   Begrepet endokrinkirurgi har hatt og har et noe varierende innhold internasjonalt [1]. I Norden har endokrinkirurgi omfattet sykdommer og svulster i thyreoidea, parathyreoidea, binyrer, endokrine pancreas og gastrointestinale nevroendokrine tumores. Bare de største enhetene har tatt seg av de sjeldne binyre- og nevroendokrine GI- svulstene. Mange nordiske endokrinkirurgiske enheter har utredning og […]

  Les mer