Barnekirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Manglende meconium-avgang og grønt oppkast hos nyfødt barn – en kasuistikk

      Sykehistorie   Normale funn ved prenatal ultralyd. Ukomplisert vaginal forløsning av pike i uke 41+5. Apgar score var 9/10 og fødselsvekt 4150 gram. Nyfødtundersøkelse var uten anmerkning. Tilsett av barnelege 2. levedøgn pga. manglende meconium-avgang. Hun spiste bra og gulpet ikke. Barnekirurgisk tilsyn 3. levedøgn grunnet økende bukomfang, grønne brekninger og manglende mekonium […]

  Les mer

 • Posted in:

  Dysplastisk nyre med ektopisk munnende ureter som årsak til urininkontinens hos piker

    Bakgrunn Urininkontinens hos piker skyldes som oftest en funksjonell forstyrrelse i detrusor-sfinkter komplekset og er av den grunn som regel ikke kirurgisk kurerbar. Ved ureterektopi hos jenter er som oftest et dobbeltanlegg den bakenforliggende tilstand, der ureter fra det øvre anlegget munner ektopisk enten i blære, i blærehalsen, infrasfinkterisk eller i vagina. Ureter tilhørende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Colostomi hos nyfødte med Anorectal malformasjon

    Innledning   Nyfødte med komplisert anorectal malformasjon (ARM) trenger avlastende colostomi i løpet av et par dager etter fødsel. Type colostomi som anlegges varierer og komplikasjonsfrekvenens hos denne pasientgruppen er høy (28-74%). Vi ønsket å registrere type colostomi lagt hos denne pasientgruppen og hvilke komplikasjoner disse stomiene ga.   Anorectal malformasjon   Anorectal malformasjon […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nye nordiske retningslinjer for behandling av ikkedescenderte testikler

      1 Ve.sidig ikke-descendert testikkel Det var deltagelse fra alle de fem nordiske land, med klinikere og forskere fra de pediatriske disipliner innen, kirurgi, urologi, patologi, anestesi, endokrinologi, andrologi og testisfysiologi. Fra norsk side deltok professor Robert Bjerknes, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og undertegnede. Arbeidet resulterte i en nordisk konsen-sus som ble publisert i Acta […]

  Les mer

 • Posted in:

  Non-kardial thoraxkirurgi hos barn

    Tema i denne utgaven av ”Kirurgen” er kirurgisk behandling av lungetumores men ettersom disse er relativt sjeldent forekommende hos barn i forhold til andre thorakale lidelser, har vi valgt å inkludere kirurgisk behandling av også non-maligne lidelser. Av disse er medfødte lungeanomalier, øsofagusatresi, medfødt diafragmahernie, skader, infeksjoner og brystveggsdeformiteter.     Bilde 1. Kongenital […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nye doktorgrader: Anomalier i bukvegg og GI-traktus.

    Prenatal diagnose kan optimalisere den pre-, peri- og postnatale omsorgen av nyfødte med gastroschisis, omfalocele, analatresi, øsofagus- og duodenalobstruksjon. Historisk har den kliniske praksisen vært basert på postnatalt diagnostiserte kasus, og man har manglet kunnskap om intrauterin utvikling. Målene med studiene var å beskrive resultatene fra tidspunktet for prenatal diagnose samt å identifisere risikofaktorer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopi ved kryptorkisme

      Figur 1: Testisaplasi med venstre ductus deferens (DD) og a. testikularis (A) som ender blindt innenfor indre lyskeåpning. Bakgrunn Laparoskopi kan også brukes i operativ behandling. Ved intrabdominalt beliggende testikkel vil ofte testikulariskarene være for korte til at man kan flytte testikkelen ned i scrotum i en seanse. Fowler og Stephens beskrev i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgi på barn og nyfødte – spesielle utfordringer

    I Norge blir de fleste alminnelige operasjoner på barn utført av generelle kirurger (orchiopexi, appendectomi, radikal operasjon for lyskebrokk med mer), mens komplekse tilstander opereres av barnekirurger. Spesialisert barnekirurgi inkluderer:   • neonatal kirurgi (kirurgi t.o.m. 44 gestasjonsuke) i organsystemer utenom hjerte, skjelett og CNS • medfødte misdannelser som krever spesiell ekspertise (f.eks. anorektale […]

  Les mer