drdwebadmin

 • Posts: 569
 • Comments: 0
 • Since:
/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Bilde 2. Typisk plassering av nyregraft i fossa illiaca: Venstre nyre: arterieanastomose mot A. illiaca externa. Høyre nyre med cavaplastikk som forlengelse av venen, arterieanastomose mot A. illiaca interna

  Posted in:

  Nyretransplantasjon – kirurgiske aspekter

  Historikk Den første nyretransplantasjonen i Skandinavia, og dermed også Norge, ble utført på Rikshospitalet i 1956 av professor Eivind Efskind. Dette var en ABO-uforlikelig transplantasjon med nyre fra levende giver, hvor man benyttet helkroppsbestråling som immunsuppressiv behandling. I de første årene var resultatene svært dårlige med pasientoverlevelse målt i uker. I 1962 utførte man den […]

  Les mer

 • Figur 3. Ved å benytte en veno-venøs bypasskrets blir veneblodet fra underkroppen og mesenterialgebetet bypasset forbi leveren og sendt tilbake i sirkulasjonen via vena cava superior eller sentral halsvene. Man unngår dermed betydelig stuvning og potensielt uheldige hemodynamiske effekter ved avklemming av vena cava ovenfor og nedenfor lever. Figuren viser et separat kateter lagt inn i vena porta, ofte anlegges i stedet en portocaval shunt for å unngå komplikasjoner knyttet til å legge inn kanyle i porta.

  Posted in:

  Levertransplantasjon – Indikasjoner, kirurgisk teknikk og resultater

  Thomas E. Starzl og medarbeiderne i ­Denver, USA gjennomførte den første levertransplansjonen på menneske i 1963. Dette var et barn med biliær atresi som blødde i hjel på bordet. Det ble det påfølgende året gjennomført 6 levertransplantasjoner i Denver, Paris og Boston. Resultatene var nedslående og lengste pasientoverlevelse var 22 dager hvilket medførte at transplantasjonsmiljøet […]

  Les mer

 • Bilde 1

  Posted in:

  Autotransplantasjon av nyre

  Innledning Autotransplantasjon av nyre er et behandlings­alternativ for en rekke tilstander hvor bevaring av effektivt nyreparenchym er viktig. Nyrecancer, retroperitoneal fibrose, ureterskade og steinsykdom er diagnoser hvor autotransplantasjon kan være indisert. Den hyppigste indikasjonen er likevel nyrearterieaneurisme. Den første autotransplantasjonen av nyre ble gjort av James Hardy og medarbeidere allerede i 1963. Det norske transplantasjonsmiljøet […]

  Les mer

 • Figur 1. Donorlaparotomi og sternotomi.

  Posted in:

  Multiorganuttak

  Logistikk Organuttak er en komplisert multidisiplinær prosedyre som krever god kommunikasjon og koordinasjon fra alle involverte parter. Når et lokalsykehus har identifisert en potensiell donor, kontaktes transplantasjonskoordinator ved Rikshospitalet. Tidligere sykehistorie, status presens, alder og organfunksjon vurderes nøye før lokalsykehuset (oftest anestesilegen på intensivavdelingen) går videre med samtale med pårørende og eventuell ytterligere utredning med […]

  Les mer

 • Figur 1. Prinsipp for cDCD med ECMO krets. (J Trauma 2005, med tillatelse fra Wolters Kluwer Health)

  Posted in:

  Trender innen organdonasjon – utvidede donorkriterier, DCD og maskinperfusjon

  Introduksjon: Med tiden har nyretransplantasjon blitt den beste behandlingen for terminal nyresykdom og levertransplantasjon den eneste behandlingen for terminal leversvikt. Organdonasjon og transplantasjon er livreddende prosedyrer som i tillegg gir store samfunns-økonomiske besparelser. Prisen for denne suksessen er imidlertid at det er stor diskrepans mellom behovet for transplantasjon og antall tilgjengelige organer. I 2016 døde […]

  Les mer

 • Figur 4. RAPID studien. Øverst: Illustrasjon etter 1. seanse: Venstre del av lever er ressesert og et segment II/III graft transplantert. Man sikrer at trykket i vena porta er under 20 mmHG før man setter av vena porta til pasientens resterende porta med vaskulærstapler (Stiplet linje) for å stimulere vekst av transplantatet. Høyre lever forblir på plass for å unngå leversvikt. Når man har oppnådd adekvat volum av transplantatet kan høyre lever fjernes i 2. seanse. Midten: Vekst av transplantat og fjerning av høyre lever på CT bildene fra en pasient i studien. Nederst: Vekst i transplantatets volum fra transplantasjon fram til 2. stadies hepatektomi for de tre pasientene som til nå er inkludert i studien.

  Posted in:

  Levertransplantasjon for kreft

  Introduksjon Tykktarmskreft var en av de første indikasjonene for levertransplantasjonene i 1963 og 1980 ble 50 % levertransplantasjonene utført for kreft. Men på grunn av hyppige residiver og dårlige resultater kom transplantasjon for kreft i miskreditt og utgjorde i 1990 kun 10 % av indikasjonene. I 1996 publiserte Mazzaferro og medarbeidere fra Milano en epokegjørende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Abdominal transplantasjonskirurgi

  Organtransplantasjon er i stor grad et lag- og nettverksarbeid. Virksomheten krever sam­arbeid og kontinuerlig kontakt mellom mange instanser innad i Oslo Universitetssykehus. Videre er det betydelige arbeidet som legges ned ved donorsykehusene helt avgjørende for donasjonsvirksomheten. Nettverket av fagfolk innen forskjellige disipliner som utreder og følger opp pasientene i hele Norge er nøkkelen til å […]

  Les mer

 • Posted in:

  Korleis er kvaliteten på norsk fedmekirurgi, og kor god effekt har slik kirurgi på sjukeleg overvekt?

  Sjukeleg overvekt er ein samansett sjukdom som har innverknad på pasientane både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk. Tilstanden gir betydeleg nedsett livskvalitet og redusert forventa levetid, og fører ofte til følgjesjukdom som diabetes type 2, hypertensjon, søvnapné, muskel- og skjelettsmerter samt psykiske plager som angst og depresjon. For mange fører overvekta til sosial isolasjon, og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fedmekirurgi til ungdom?

  HUNT-undersøkelsen viser at 14 % av unge kvinner i alderen 20-29 år i Nord-Trøndelag har fedme (KMI≥30) (2). Kardiometabolske risikofaktorer (fastende blodsukker, HbA1c, lipidprofil, BT) viser høy prevalens av patologiske verdier hos ungdommer med sykelig overvekt (3,4). Debutalderen for type 2 diabetes synker i befolkningen. I USA er type 2 diabetes vanligere enn type 1 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gallesteinssykdom etter fedmekirurgi

  Forekomst og kliniske manifestasjoner Risiko både for gallesteinsdannelse og for gallesteinssykdom hos pasienter operert for sykelig fedme er betydelig økt. Preoperativ screening, både biokjemisk og ved ultralyd, vil kunne føre til en overestimering av sykdom, som kan lede til unødvendige kolecystektomier, i en setting der uklare magesmerter etter fedmekirurgi kan bli tolket som gallesteinsanfall. Nesten […]

  Les mer