drdwebadmin

 • Posts: 569
 • Comments: 0
 • Since:
/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Figur 3. Densfraktur Type II med lettgradig posterior dislokasjon og diastase i frakturspalte, sagittalt CT snitt (A). Oversikt røntgen og CT sagittalt etter bakre skrue/stag ­fiksasjon C1 til C2 (B og C).

  Posted in:

  Densfrakturer

  Insidens av traumatiske nakkefrakturer i den norske befolkningen er 15/100 000/år, hvor 20 % er densfrakturer i andre nakke­virvel (1,2). Insidensen av densfrakturer øker med alder, og med en økende andel eldre i befolkningen forventes det stadig flere av disse skadene. Vanligste skade­mekanisme er fall fra egen eller lav høyde. Densfrakturer er i mindre grad […]

  Les mer

 • Figur 1. Skandinaviske retningslinjer for håndtering av voksne med minimale, lette eller moderate hodeskader. Flytskjemaet er opprinnelig publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 2342-3.

  Posted in:

  Akutthåndtering av minimale, lette eller moderate hodeskader

  Introduksjon Alle pasienter med alvorlige hode­skader – dvs. Glasgow Coma Scale (GCS) < 9 – bør raskest mulig stabiliseres og transporteres til den nærmeste nevro­kirurgiske avdeling for eventuell hodeskade­kirurgi. I Norge betyr dette i praksis et universitetssykehus med traumesenter. Hodeskader klassifiseres som minimale: GCS 15 og ingen risikofaktorer, lette: GCS 14-15 og én/flere risikofaktorer, eller […]

  Les mer

 • Figur 1. Sammenhengen melllom scoring i Glasgow Outcome Scale og Glasgow Outcome Scale Extended. (ADL = daglige aktiviteler)

  Posted in:

  Nevrointensivbehandling av pasienter med alvorlige hodeskader

  Alvorlig hodeskade er en samlebetegnelse på svært heterogene tilstander med stor variasjon i skademekanismer, skadetyper, skadelokalisasjoner, patofysiologi, behandling og prognose. Alvorlige hodeskader omfatter dermed alt fra epiduralt hematom med lite eller ingen underliggende strukturell hjerneskade, knusningsskader med omfattende strukturelle forandringer, i tillegg til anatomisk begrensede, men like fullt funksjonelt alvorlige såkalt traumatiske aksonale skader. Rent […]

  Les mer

 • Posted in:

  Antibiotikaprofylakse ved traumatisk CSF lekkasje

  CSF lekkasje oppstår hos 2-3% av alle signifikante hodeskader. Ved påvist fraktur i skallebasis er risikoen for CSF lekkasje 10-30% (1). Insidens for meningitt ved CSF lekkasje er 5-10% (2). Mortalitet ved CSF fistel assosiert meningitt er 10%(3). Aktuelle agens domineres av luftveisflora med Streptococcus pneomoniae og Haemophilus influenza som de vanligste. Profylaktisk antibiotikabehandling kan […]

  Les mer

 • Figur 4: Ytterligere reduksjon av intraorbitalt trykk kan oppnås med påfølgende inferior cantolyse ved å rette saksen nedover og klippe nedre halvdel av ligamentet i nedre øyelokk.

  Posted in:

  Orbitalt compartment syndrom (OCS)

  Orbitalt compartment syndrom (OCS) er en sjelden, dog meget alvorlig komplikasjon ved hode/ansiktsskader som ubehandlet kan føre til varig nedsatt syn/blindhet. Ettersom det finnes effektiv kirurgisk behandling bør tilstanden være kjent ved håndteringen av traumepasienter. Patofysiologi Orbita er i utgangspunktet et lukket rom med lite muligheter for ekspansjon. Trykket i øyehulen er vanligvis på 3-6 […]

  Les mer

 • Figur 2 Pasient med alvorlig reumatoid artritt som hadde en midtlinjedefekt med osteosyntesemateriale og dyp infeksjon. A: Væskende sår på overflaten. B: Osteosyntesemateriale. C: Revisjon og benprøve til dyrkning. D: VAC etter sårrevisjon. E: Defekt etter VAC med planlagt lappeplastikk. F: Etter transposisjon av MDICAP lapp.

  Posted in:

  Behandling av komplekse midtlinjedefekter etter spinalkirurgi med sensibel perforatorlapp

  Sårruptur etter spinalkirurgi med eksponert osteosyntesemateriale og bløtvevs­infeksjon gir betydelig morbiditet, langvarig hospital­isering og høye behandlingskostnader (1-3). Primært behandles tilstanden med sårrevisjon med fjerning av ikke vitalt vev og antibiotika basert på dyrkningssvar. Vakuumassistert lukning (VAC) har vist seg å være veldig nyttig og ofte tilstrekkelig til å lukke defekten (4). Dersom defekten er stor […]

  Les mer

 • Figur 1. Spinal navigasjon

  Posted in:

  Spinal navigasjon

  Bakgrunn Alle med erfaring innenfor spinalkirurgi vet hvor vanskelig det kan være å oppnå god skrueplassering ved transpedikulære fiksasjoner. Følgene ved feilplasserte skruer kan være katastrofale for pasientene med nevrologiske utfall og karskader som resultat. Eneste hjelpemidler inntil for få år siden har vært god anatomisk kunnskap og røntgengjennomlysning. Nevrokirurgisk avdeling ved OUS Ullevål innførte […]

  Les mer

 • Figur 2: Illustrasjon av prosedyren fra isolering av øyer fra pankreas donororgan til intraportal infusjon av øyene i resipient med T1D.

  Posted in:

  Transplantasjon av insulin­produserende celler for alvorlig type 1 diabetes

  Bakgrunn og historikk Type 1 diabetes (T1D) er en kronisk sykdom karakterisert av en autoimmun destruksjon av de insulinproduserende cellene i de Langehanske øyer i pankreas, som uten behandling resulterer i hyperglykemi, diab­etisk ketoacidose og i verste tilfelle død. I løpet av de siste tretti årene har øycelle­transplantasjon gått fra å være en relativt sjelden […]

  Les mer

 • Figur 3. De fire æraene. I æra I ble det brukt segmentpancreas. Fra æra II ble helorgan pancreas med duodenalsegment brukt, her koblet mot blæren. I æra III koblet man ­duodenalsegmentet på jejunum og i i æra IV blir det koblet mot nativ duodenum.

  Posted in:

  Pancreastransplantasjon i Norge

  Historikk og bakgrunn Det er per medio april 2017 utført 441 pancreastransplantasjoner (PTx) ved Rikshospitalet. Lenge var det årlige antallet rundt 10-15, men siden 2010 har volumet doblet seg til ca 30 PTx per år (Figur 1). Det tilsvarer rundt 6,0 PTx per million innbyggere, hvilket er langt over neste land på statistikken, Storbritannia, med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyretransplantasjon hos barn

  Bakgrunn Siden 1.januar 2012 og frem til og med 1.mai 2017 er det utført 49 nyretransplantasjoner (NTx) hos barn (definert som under 18 år på transplantasjonstidspunktet) her til lands. Det er rundt 9 pediatriske NTx per år. Av disse 49 pasientene var 26 under 10 år og veide under 22kg.  Elleve av disse var under […]

  Les mer