Nyheter

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Nye spesialistregler i generell kirurgi

  Legeforeningens landsstyre 2009 vedtok å anbefale den foreslåtten endringen, og på bakgrunn av dette ble forslag om endring oversendt helsemyndighetene i august 2009. Saken har vært til behandling i Helsedirektoratet, som forela den for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling i april 2009. Nasjonalt råd ga forslaget sin tilslutning. Helse- og omsorgsdepartementet, som […]

  Les mer

 • Posted in:

  Jubileumsboken – ”Surgery in Norway”

  Kirurgi ble et akademisk fag i Danmark-Norge først i 1736 da det ble opprettet et Theatrum Anatomico-Chirurgicum ved universitetet i København. Det fikk senere navnet “Det Chirurgiske Akademi”. I 1911 ble det vedtatt at det skulle startes et universitet i Oslo: “Det kongelige Fredriks Universitet”. Det ble åpnet i 1913, det medisinske fakultet i 1914. […]

  Les mer

 • Posted in:

  NKF – en viktig høringsinstans

  Bakgrunn Olaug Villanger er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi og har ca 15 års erfaring i klinisk tjeneste etter avtjent turnustjeneste. Flere av disse årene er avtjent på andre sykehus, hvorav den lengste perioden på Ullevål Universitetssykehus. Siste 9 ½ år har hun vært overlege på Rikshospitalet, Kirurgisk klinikk, Gastrokirurgisk seksjon. Olaug var […]

  Les mer

 • Posted in:

  Et samlet Nkf er et viktig grunnlag for et bedre Helse-Norge

  Hvordan vil du beskrive foreningens arbeid generelt – spesielt i din tid som leder?   -I 2003, da jeg ble valgt inn i styret som nestleder, hadde NKF betydelige utfordringer med å finne sin plass. Interessen for NKF var dalende og det var vanskelig å få gjennomført styremøter fordi representantene møtte ikke opp og man […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hovedstatsprosessen: Organisering av Oslo universitetssykehus

  I integrasjonsarbeidet (sammenslåing av Aker, Ullevål og Rikshospitalet til ett helseforetak) utover høsten ogfrem til nyttår vil de nye nivå 2-lederne (klinikklederne) via prosjektgrupper utarbeide organisasjonskart for den enkelte klinikk og en struktur for nivå tre. Høsten vil således preges av prosjekter som er nødvendige for drift av ett sykehus på nyåret. De nye nivå […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hovedstatsprosessen, debattinnlegg: Omstillingsprosess uten midler

  I forståelse med tillitsvalgtsapparatet på OUS er spørsmålene overbragt foretakstillitsvalgt for legeforeningen OUS Kjersti Baksaas-Aasen (KBAa) som generelt uttrykker at spørsmålene er helt betimelige og det er god grunn til å stille dem. Tillitsvalgtsapparatet er helt enig i bekymringen rundt spørsmålene og har gjentatte ganger uttrykt dyp bekymring rundt manglene på omstillingsmidler. GBF: I artikkelen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kurs i grunnleggende kirurgisk teknikk

  Det har fra NKF side vært et ønske om å styrke de basale kirurgiske ferdigheter tidlig I kirurgiutdanningen. I den forbindelse er et slikt kurs velegnet å gjennomføre det første året I spesialiseringen. Kanskje kan kurset I framtiden regionaliseres til flere sykehus. Tilbakemeldingene på første avholdte kurs har vært gjennomgående positive. For å lese mer, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Single port laparoskopisk kolecystektomi.

  Mindre kirurgisk stress, mindre smerter, bedre oversikt i feltet og kortere liggetid var overbevisende selv for de mest innbitte skeptikerne. I dag er laparoskopiske metoder en selvfølge for alle nyutdannede gastrokirurger. Metoden er veletablert og akseptert. Man har utviklet faste operative standarder for de vanligste laparoskopiske inngrepene (galleoperasjoner, appendectomier, brokk). Megatrenden innen gastrokirurgi går i […]

  Les mer