Fagstoff

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Figur 2: Compliance (Delta V/ Delta P) i gode og dårlige og J og K pasienter. Forskjell i compliance mellom gode og dårlige reservoarer er signifikant mellom 8 og 12 mmHg (p=0.028) og mellom 28-32 mmHg (p=0.038).

  Posted in:

  Funksjonelt resultat etter bekken reservoarkirurgi – fysiologiske forskjeller som påvirker reservoarfunksjonen.

  Introduksjon: Hos pasienter med behandlingsrefraktær ulcerøs kolitt, er bekkenreservoarkirurgi den foretrukne behandlingen2. Operasjonen har lav mortalitet, men er forbundet med en relativt høy postoperativ komplikasjonsrate. Septiske bekkenkomplikasjoner er blant de mest alvorlige komplikasjonene fordi de kan føre til dårlig funksjon eller svikt. Én nylig metaanalyse som inkluderte 14966 pasienter fordelt på 53 studier, angir en […]

  Les mer

 • Figur 1: Tre operasjoner; først colektomi med iliostomi. Deretter rektum reseksjon med reservoar anleggelse, vanligvis etter 4-6 måneder, Til slutt lukning av iliostomi etter ytterligere 2-3 måneder.

  Posted in:

  Kirurgiske aspekter ved bekkenreservoar

  Før 1950-årene ble kirurgi for ulcerøs kolitt kun gjort hos alvorlig syke pasienter, og mortaliteten var tilsvarende høy.  Det var først etter at Truelove og Witts publiserte sine  arbeider med tidlig kirurgisk intervensjon på dag tre hos pasienter som ikke responderte på steroider,  at mortaliteten falt til rundt 5 % [1]. Proktokolektomi med ileostomi var […]

  Les mer

 • Tabell 2. UC: ulcerøs kolitt, CD: Crohns sykdom, IV: intravenøst, SK: subkutant

  Posted in:

  Medikamentell behandling av inflammatorisk tarmsykdom

  Årsaken til IBD er fortsatt ukjent, men flere faktorer har vist seg å ha betydning for sykdomsutvikling. Arvelig disposisjon er grunnleggende og en uheldig aktivering av immunsystemet som følge av manglende toleranse for tarmens naturlige bakterieflora synes å ha en sentral rolle1. Ulike miljøfaktorer ser ut til å kunne påvirke sykdomsforløpet. Symptombildet ved UC og […]

  Les mer

 • Bildet viser kolon transversum farget med indigo karmin. De små lesjonene en ser er lymfoide follikler.

  Posted in:

  Tykktarmskreft ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom – en oppdatering

  Kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en kronisk betennelse i tykktarmen (ulcerøs kolitt) eller tynn- og tykktarm (Crohns sykdom) med høy forekomst i Nord Europa1,2. Debut av denne livslange sykdommen er vanligvis i tidlig voksen alder. Risikoen for tykktarmskreft (colorectalcancer, CRC) er økt ved affeksjon av kolon. Risikofaktorer er lang varighet av sykdommen (>8-10år), stor utbredelse […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: IBD i kirurgisk perspektiv

  De kirurgiske inngrepene som sådan har ikke forandret seg så mye de seneste tiårene, men vi har forhåpentligvis lært oss å individualisere behandlingen bedre i samråd med våre pasienter. Vi tilbyr et mangfold av forskjellige inngrep. For ulcerøs kolitt gjelder dette i hovedsak kolektomi, proktokolektomi, bekkenresevoar-operasjon med staplet eller håndsydd anastomose, ileorektal anastomose og kontinent […]

  Les mer

 • Figur 3. Densfraktur Type II med lettgradig posterior dislokasjon og diastase i frakturspalte, sagittalt CT snitt (A). Oversikt røntgen og CT sagittalt etter bakre skrue/stag ­fiksasjon C1 til C2 (B og C).

  Posted in:

  Densfrakturer

  Insidens av traumatiske nakkefrakturer i den norske befolkningen er 15/100 000/år, hvor 20 % er densfrakturer i andre nakke­virvel (1,2). Insidensen av densfrakturer øker med alder, og med en økende andel eldre i befolkningen forventes det stadig flere av disse skadene. Vanligste skade­mekanisme er fall fra egen eller lav høyde. Densfrakturer er i mindre grad […]

  Les mer

 • Figur 1. Skandinaviske retningslinjer for håndtering av voksne med minimale, lette eller moderate hodeskader. Flytskjemaet er opprinnelig publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 2342-3.

  Posted in:

  Akutthåndtering av minimale, lette eller moderate hodeskader

  Introduksjon Alle pasienter med alvorlige hode­skader – dvs. Glasgow Coma Scale (GCS) < 9 – bør raskest mulig stabiliseres og transporteres til den nærmeste nevro­kirurgiske avdeling for eventuell hodeskade­kirurgi. I Norge betyr dette i praksis et universitetssykehus med traumesenter. Hodeskader klassifiseres som minimale: GCS 15 og ingen risikofaktorer, lette: GCS 14-15 og én/flere risikofaktorer, eller […]

  Les mer

 • Figur 1. Sammenhengen melllom scoring i Glasgow Outcome Scale og Glasgow Outcome Scale Extended. (ADL = daglige aktiviteler)

  Posted in:

  Nevrointensivbehandling av pasienter med alvorlige hodeskader

  Alvorlig hodeskade er en samlebetegnelse på svært heterogene tilstander med stor variasjon i skademekanismer, skadetyper, skadelokalisasjoner, patofysiologi, behandling og prognose. Alvorlige hodeskader omfatter dermed alt fra epiduralt hematom med lite eller ingen underliggende strukturell hjerneskade, knusningsskader med omfattende strukturelle forandringer, i tillegg til anatomisk begrensede, men like fullt funksjonelt alvorlige såkalt traumatiske aksonale skader. Rent […]

  Les mer