Fagstoff

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Figur 4. RAPID studien. Øverst: Illustrasjon etter 1. seanse: Venstre del av lever er ressesert og et segment II/III graft transplantert. Man sikrer at trykket i vena porta er under 20 mmHG før man setter av vena porta til pasientens resterende porta med vaskulærstapler (Stiplet linje) for å stimulere vekst av transplantatet. Høyre lever forblir på plass for å unngå leversvikt. Når man har oppnådd adekvat volum av transplantatet kan høyre lever fjernes i 2. seanse. Midten: Vekst av transplantat og fjerning av høyre lever på CT bildene fra en pasient i studien. Nederst: Vekst i transplantatets volum fra transplantasjon fram til 2. stadies hepatektomi for de tre pasientene som til nå er inkludert i studien.

  Posted in:

  Levertransplantasjon for kreft

  Introduksjon Tykktarmskreft var en av de første indikasjonene for levertransplantasjonene i 1963 og 1980 ble 50 % levertransplantasjonene utført for kreft. Men på grunn av hyppige residiver og dårlige resultater kom transplantasjon for kreft i miskreditt og utgjorde i 1990 kun 10 % av indikasjonene. I 1996 publiserte Mazzaferro og medarbeidere fra Milano en epokegjørende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Abdominal transplantasjonskirurgi

  Organtransplantasjon er i stor grad et lag- og nettverksarbeid. Virksomheten krever sam­arbeid og kontinuerlig kontakt mellom mange instanser innad i Oslo Universitetssykehus. Videre er det betydelige arbeidet som legges ned ved donorsykehusene helt avgjørende for donasjonsvirksomheten. Nettverket av fagfolk innen forskjellige disipliner som utreder og følger opp pasientene i hele Norge er nøkkelen til å […]

  Les mer

 • Posted in:

  Korleis er kvaliteten på norsk fedmekirurgi, og kor god effekt har slik kirurgi på sjukeleg overvekt?

  Sjukeleg overvekt er ein samansett sjukdom som har innverknad på pasientane både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk. Tilstanden gir betydeleg nedsett livskvalitet og redusert forventa levetid, og fører ofte til følgjesjukdom som diabetes type 2, hypertensjon, søvnapné, muskel- og skjelettsmerter samt psykiske plager som angst og depresjon. For mange fører overvekta til sosial isolasjon, og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fedmekirurgi til ungdom?

  HUNT-undersøkelsen viser at 14 % av unge kvinner i alderen 20-29 år i Nord-Trøndelag har fedme (KMI≥30) (2). Kardiometabolske risikofaktorer (fastende blodsukker, HbA1c, lipidprofil, BT) viser høy prevalens av patologiske verdier hos ungdommer med sykelig overvekt (3,4). Debutalderen for type 2 diabetes synker i befolkningen. I USA er type 2 diabetes vanligere enn type 1 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gallesteinssykdom etter fedmekirurgi

  Forekomst og kliniske manifestasjoner Risiko både for gallesteinsdannelse og for gallesteinssykdom hos pasienter operert for sykelig fedme er betydelig økt. Preoperativ screening, både biokjemisk og ved ultralyd, vil kunne føre til en overestimering av sykdom, som kan lede til unødvendige kolecystektomier, i en setting der uklare magesmerter etter fedmekirurgi kan bli tolket som gallesteinsanfall. Nesten […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastroøsofageal refluks og sleeve-gastrektomi

  Innledning Overvekt øker risikoen for symptomatisk GØRS og erosiv øsofagitt, og risikoen øker med økende vekt[4]. Flere mekanismer kan bidra til refluks hos pasienter med overvekt. Abdominal fedme øker trykket både intraabdominalt og intragastrisk, og påvirker gastroøsofageale trykkgradienter ved inspirasjon [5]. En annen viktig mekanisme er utvikling av hiatushernie og forflytning av den gastroøsofageale overgang opp […]

  Les mer

 • Posted in:

  Langtidsresultater etter Gastrisk Bypass og Gastrisk Sleeve

  Kunnskap om langtidseffekter og plager etter de forskjellige operasjonsmetodene er viktig for at den enkelte pasient sammen med helsepersonell kan gjøre et best mulig valg av operasjonsmetode. Bedring av komorbiditet er viktigste årsak til å søke behandling, men også ønske om å bli nær normalvektig (2), noe de færreste blir. Vektoppgang forekommer i varierende grad […]

  Les mer

 • Posted in:

  Perioperative komplikasjoner etter gastrisk bypass og gastrisk sleeve

  Innledning Fedmerelaterte følgesykdommer kan påvirke komplikasjonsprofilen etter fedmekirurgi (2). En del av pasientene er imidlertid somatisk friske når de opereres. Det forebyggende aspektet i forhold til utvikling av fedmereleterte følgesykdommer medvirker kanskje spesielt til strenge krav om lav forekomst av komplikasjoner. Her presenteres en oversikt over de vanligste perioperative komplikasjonene etter gastrisk bypass og gastrisk […]

  Les mer