Karkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Behandling av aortasykdom med skalpell eller kateter? Ikke enten-eller, men både-og

    Figur 1: 1441 Intervensjoner for ervervet sykdom (voksne) i thorakale, thorako-abdominale og infra-renale aorta 1999 –2006 (X-C: extracorporeal circulation) Aorta ascendens og buen Kirurgisk behandling av sykdom i aorta ascendens og aortabuen via sternotomi utgjør ca. 55 % av alle aortainngrep hos voksne. Indikasjonen er oftest aneurismer eller aortadisseksjon. Operasjonsindikasjonen ved aneurismer er diameter > […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av abdominale aortaaneurismer – nasjonal organisering

    Det er internasjonal enighet om at 30-dagers mortalitet ved elektiv åpen operasjon for AAA bør være under 5 %. I Norsk Karkirurgisk Forening er det enighet om at denne grensen bør være veiledende som kvalitetsindikator ved åpen aneurismekirurgi også i Norge. Ved stentgraft er 30-dagers mortaliteten 1-2 %. Ved åpen operasjon for rumperte AAA […]

  Les mer

 • Posted in:

  Aneurismer på arteria hepatica

    De fleste aneurismene er lokalisert ekstrahepatisk (80%), 63% affiserer a. hepatica communis, mens høyre leverarterie er rammet i 28%. Kun 5% er primært lokalisert til venstre leverarterie, mens 4% affiserer begge leverarterie grener. Årsaker til a. hepatica aneurismer kan være atherosclerose, infeksjon (mykotiske aneurismer), arteritt som ledd i inflammatorisk sykdom og iatrogene (1, 2). […]

  Les mer